SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v současném školském systému České republiky, v jeho organizaci, řízení a evaluaci, a také v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy. Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školského (třídního) managementu a být připraveni na týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět základním pojmům studované disciplíny - vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu
Osnova
 • *Školství a školský systém jako obraz stavu společnosti, školská politika EU, nejznámější evropské projekty zaměřené na školství a vzdělávání. *Školská politika ČR. *Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a kurikulární dokumenty *Struktura českého školství a vzdělávací systém. *Školský management. *Financování školství. *Marketing školy. *Žákladní školská legislativa. *Evaluace školy, výchovy a vzdělávání. *Řízení provozu školy. *Klima školy a klima třídy. *Spolupráce vedení školy s jinými organizacemi.
Literatura
 • RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5. info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 212 s. ISBN 8024414155. info
 • FRIEDL, Arnošt. Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : zapracovány prováděcí předpisy : komentář : seznam platných předpisů MŠMT, souvisejících předpisů ČR. Praha: Eurounion, 2005. 701 s. ISBN 8073170434. info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 164 s. ISBN 8024406764. info
 • Školský management I : mezinárodní sborník. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. 1. vyd. V Chebu: Západočeská univerzita, 1999. 106 s. ISBN 8070825871. info
 • EGER, Ludvík. Efektivní školský management. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 224 s. ISBN 80-7082-430-1. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. info
 • SVOBODA, Jiří. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 160 s. ISBN 8071840254. info
 • BACÍK, František, Jaroslav KALOUS a Jiří SVOBODA. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 256 s. ISBN 8071840106. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
přednášky,součástí absolvování předmětu je test z BOZP,za který úspěšní studenti obdrží osvědčení. Ukončení předmětu: písemný test nebo ústní zkouška: - písemný test má 15 otázek, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 50% otázek správně
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ2BP_SLE1