SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pedagogická diagnostika je pedagogická disciplína, která se zabývá zjišťováním, posuzováním a hodnocením procesuálních, obsahových a strukturálních aspektů edukačního procesu s cílem optimalizovat tento proces ve prospěch individuálního a sociálního rozvoje dítěte, žáka (studenta). Cílem předmětu je seznámení budoucích učitelů, s teoretickými základy pedagogické diagnostiky a vytvoření základů jejich profesionálních diagnostických dovedností.
Výstupy z učení
Pedagogická diagnostika je pedagogická disciplína, která se zabývá zjišťováním, posuzováním a hodnocením procesuálních, obsahových a strukturálních aspektů edukačního procesu s cílem optimalizovat tento proces ve prospěch individuálního a sociálního rozvoje dítěte, žáka (studenta). Cílem předmětu je seznámení budoucích učitelů, s teoretickými základy pedagogické diagnostiky a vytvoření základů jejich profesionálních diagnostických dovedností.
Osnova
 • 1. Autodiagnostika v práci učitele. Žákovské hodnocení výuky. Rozvoj diagnostické kompetence u učitele a její reflexe. 2. Pedagogická diagnostika žáka (studenta) v podmínkách školního vyučování. Diagnostika procesu učení žáků: kompetence k učení, učebních postupů žáků, diagnostika porozumění žáků ve výuce. 3. 3. Diagnostika stylů učení žáků, studijní motivace žáků. Žákovský (školní) výkon. Žákovské prekoncepty a miskoncepty (concept cartoons, pojmové mapy). Formativní hodnocení (žákovské portfolio, využití ICT). Strategie pro ústní a písemné zkoušení. 4. Příprava jednoduchého didaktického testu či otázek k ústní zkoušce a kritérií hodnocení. 5. Pedagogická diagnostika výchovných činností. Diagnostika chování žáků: pozorování, diagnostika interakce, sebeposouzení žáky. Individuální výchovný plán. Role učitele jako kontaktní osoby v případě potíží s chováním, spolupráce se školním poradenským pracovištěm a dalšími specialisty (psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník atd.) a práce s doporučením specialistů. Podpora žáků ve třídě. 6. Diagnostika sociálního klimatu školní třídy. Sociální vztahy ve třídě. Psychosociální klima třídy jako diagnostický problém. Diagnostika postojů žáků. Projektivní techniky. Tematizované práce a projekty jako diagnostické nástroje. Diagnostika sebepojetí žáků v oblasti učení/předmětů (check-listy); strach ze školy a výkonu; pozornost. Diagnostika nadání žáků. Dvojí výjimečnost.
Literatura
  doporučená literatura
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073673260. info
 • SPÁČILOVÁ, Hana. Pedagogická diagnostika v primární škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 74 s. ISBN 8024405687. info
 • HRABAL, Vladimír. Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 199 stran. ISBN 8024603195. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 106 s. ISBN 80-85467-69-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou účasti na přednáškách a samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě.
Metody hodnocení
Výstupy z domácí práce a případová studie vybraného žáka. Ústní nebo písemná zkouška. Písemný test o 10 otázkách, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět min. 5 otázek správně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ2MP_DGN1