SZ7BK_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kurz je předat studentům znalosti a rozvíjet jejich vyjadřovací dovednosti tak, aby byli schopni vytvořit kultivovaný projev mluvený a psaný a aby byli současně schopni v kultivované diskuzi obhájit svůj názor, argumentovat a odhalit manipulativní jednání jiných osob. Kurz zahrnuje kultivaci vlastního mluveného vyjadřování studentů a rozvoj schopností kultivovat mluvené vyjadřování žáků v pedagogické praxi.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen:
1. tvořit psané i mluvené projevy ve spisovné češtině.
2. vhodně zvolit spisovný nebo nespisovný jazyk s ohledem na komunikační situaci a kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat.
3. obhájit své názory proti oponentům, vhodně argumentovat a rozpoznat manipulaci.
4. rozlišit verbální, paraverbální a neverbální prostředky mluvené komunikace a adekvátně je využijí ve svém projevu.
5. připravit vhodné snímky k prezentaci.
Osnova
 • 1. Základní předpoklady jazykové kultury.
 • 2. Paraverbální, verbální a neverbální prostředky komunikace.
 • 3. Komunikační maximy a zdvořilost v řeči.
 • 4. Rozpoznání manipulace a argumentačních faulů.
 • 5. Zvládání trémy a stresu při přednášení.
 • 6. Zásady tvorby prezentací a základy sazby.
Literatura
 • BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3031-8.
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy : základy řečových technik, verbální a neverbální komunikace, jaké jazykové prostředky zvolit, jak zvládnout interpretaci textu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 9788024719900. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. ISBN 9788024618296. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 141 s. ISBN 9788024729657. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk v komunikaci. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 221-230, 9 s. none. ISBN 80-210-2186-1. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Specifické rysy lexika. Jelínek, M. Švandová, B., aj. In Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 269-277. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Výslovnost ve veřejném projevu. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 297-312. není. ISBN 80-210-2186-1. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • LANGER, Antonín. Úspěch veřejné promluvy : kapitoly z rétoriky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993. 103 s. ISBN 807168063X. info
Výukové metody
Předmět je realizován již jen individuálně s případnými konzultacemi s vyučující.
Metody hodnocení
Předmět je realizován pouze jako individuální studium s možností obrátit se na vyučující v případě potřeby konzultace. Podmínkou pro získání zápočtu je vypracování odborné recenze na vybranou knihu o rétorice nebo o kultivování mluvených projevů. Rozsah recenze: minimálně 8000 znaků s mezerami. Student si knihu vybere sám, pro jistotu se může zeptat vyučující, zda je výběr vhodný.
Informace učitele
http://is.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.