SZ7BK_KOM1 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 14. 2. 12:00–13:50 učebna 38, Pá 27. 3. 12:00–13:50 učebna 38
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: (a)porozumění základům pedagogické komunikace a osvojit si základní komunikační dovednosti.;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Osnova
 • 1. Pedagogická komunikace a pedagogická interakce, vliv sebepojetí učitele na jeho pedagogické jednání.
 • 2. Komunikace verbální (mluvený i psaný projev) a neverbální.
 • 3. Specifika pedagogické komunikace (IRF komunikační struktura, dialog ve výuce, podmínky, metody, obsah, prostředky, cíle).
 • 4. Efektivní komunikace s rodiči žáků: učitel – žák – rodič.
 • 5. Otázky pedagoga – podle fází výuky a podle výukových metod.
 • 6. Otázky pedagoga – podle kognitivních a afektivních cílů.
 • 7. Zpětná vazba – její druhy, funkce a význam pro učení jedince.
 • 8. Využití prostoru v pedagogické komunikaci, proxemika.
 • 9. Techniky vedení rozhovoru, naslouchání, shrnování, rekapitulace.
 • 10. Emocionální stránka pedagogické komunikace (akceptace, empatie, pozitivita, expresivita, humor apod.)
 • 11. Nenásilná komunikace.
 • 12. Prezentační dovednosti – powerpoint.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
  doporučená literatura
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 stran. ISBN 8004218547. info
 • Náhradní obsah: Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jana HRUBÁ. Na cestě k dialogickému vyučování. Komenský. Masarykova univerzita, 2015, roč. 140, č. 2, s. 11-16. ISSN 0323-0449. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci nadruhém stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 61-86. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 181 s. ISBN 8024405105. info
Výukové metody
prezentace, zpětná vazba, diskuse, reflexe.
Metody hodnocení
ZÁPOČET. 75% účast na seminářích;
- individuální vystoupení studenta před skupinou zaznamenané na videozáznam, jímž prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace (viz témata 1 až 10), zpětnou vazbu k vystoupení poskytne studentovi jak vyučující, tak ostatní studenti seminární skupiny (viz téma 7);
- vypracování písemné reflexe nebo sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) vztahující se k tématům specifikovaným ve výstupech 1 až 4 (např. zvládání komunikačních dovedností s akcentem na pedagogickou komunikaci v interakci se žáky, silné a slabé stránky vlastní pedagogické komunikace apod.).
Informace učitele
1.KOMUNIKAČNÍ VÝSTUP. Komunikační výstup je natáčen na videozáznam, který slouží pouze pro zpětnou vazbu studenta/ky. Písemná reflexe k video záznamu se vkládá do odevzdávárny v isu dle stanovených termínů. Kriteria pro hodnocení výstupu: A.FORMÁLNÍ STRÁNKA PROJEVU: a)verbální složka komunikace: přiměřená hlasitost, přiměřené tempo, správné frázování, dynamika řeči, emocionalita řeči, adekvátní slovník, spisovná mluva. b)neverbální složka komunikace: pohledy, výraz obličeje, gesta, pohyby, fyzický postoj, dotyk, přiblížení vzdálení, úprava zevnějšku. B.OBSAHOVÁ STRÁNKA PROJEVU : soulad obsahu a formy, přiměřenost posluchačům. C.DALŠÍ ASPEKTY PROJEVU: motivace, atmosféra, zpětná vazba, udržení pozornosti, netradiční přístup, styl komunikace, pomůcky, tabule, dosažení cíle.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_KOM1