SZ7BK_SOPS Sociální psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Mgr. BcA. Radka Kulichová, DiS. (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs sociální psychologie je orientován na vytvoření základů sociálně psychologického myšlení v kontextu profesí zaměřených na práci s lidmi. Podává přehled teorie mezilidských interakcí v makro i mikrosociálním prostoru. Seznamuje se sociálně psychologickými aspekty pedagogické komunikace; informuje o zákonitostech a podmínkách sociální percepce a atribuce; obojí v souvislosti s možnostmi kultivace a sebevýchovy. Druhou podstatnou část tvoří psychologie skupinového života; psychol. aspekty struktury a dynamiky skupin s ohledem na specifika různých druhů skupin dětí a mládeže a různých oblastí společenského života.
Osnova
 • 1. Sociální psychologie - objekt a předmět sociální psychologie; postavení sociální psychologie v systému psychologických disciplín; možnosti aplikace sociálně psychologických poznatků v praxi učitele a vychovatele;
 • 2. Socializace člověka - socializace jedince; procesy personalizace, kulturace, profesionalizace a socializace; specifika řízené socializace (výchovy) a dalších socializačních mechanizmů a vlivů; Produkty socializace.
 • 3. Sociální učení; sociální posilování, imitace, identifikace; podmínky efektivity sociálního učení.
 • 4. Psychologie mezilidských vztahů: vztažnost, stimulace, ovlivnění; Typy součinnosti (koexistence, koordinace, kooperace; rivalita, soutěžení, reciprocita);
 • 5.Komunikace - komunikační obsahy; druhy komunikace (verbální, neverbální k. a k. artefakty); efektivní komunikace. Patologická komunikace. Komunikační fauly. Možnosti kultivace komunikačních dovedností.
 • 6. Sociální percepce a atribuce - zdroje vnímání a posuzování jiného člověka; chyby v percepci; atribuce, sebepercepce a sebehodnocení.
 • 7. Sociální opora. Druhy, mechanizmy. Sociální opora v práci učitele.
 • 8. Psychologická charakteristika sociální skupiny se zaměřením na malou sociální skupinu: znaky, struktura a dynamika malé sociální skupiny; skup. normy, cíle a způsoby jejich dosahování; Tým; týmové role.
 • 9. Problémové, náročné a konfliktní sociální situace (frustrace - deprivace - stres: hledisko sociálně-psychologické), konfliktní situace (konflikty intra- a interskupinové, konflikty rolí; typické reakce žáků na frustraci; frustrační tolerance;
 • Zmíněné okruhy budou spojeny (podle počtu setkání).
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
  neurčeno
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 8024601818. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška, četba textů
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem (terminologie, základní vědomosti, orientace v problematice) je třeba odpovědět správně na 60% otázek
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
pro dostudovani.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.