SZ7BK_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje. Předmět je určený pouze na dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o sociální pedagogice a multikulturní výchově, jako důležitých aspektů vzdělávání pedagogů. Předmět nabízí základní orientaci v těchto disciplínách a jejich vzájemné souvislosti v teoretické a zejména v praktické úrovni. Obě disciplíny se v různých polohách zabývají sociálně znevýhodněnými skupinami, mezi které patří mimo jiné i Romové a migrující cizinci.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět vybrané problematice. Předmět předpokládá získání základního vhledu do témat: cíle a úkoly sociální pedagogiky a jejího vymezení k ostatním pedagogickým disciplínám, multikulturní výchova a sociální pedagogika v kontextu doby, romská menšina a současnost, migrace, diskriminace různých skupin ve společnosti, téma světových náboženství, postojů a předsudků a perspektiv vzájemného soužití nejrůznějších skupin a národností, možnosti metodické práce v oblasti pedagogiky, příprava sociálního pedagoga pro výchovnou a vzdělávací činnost v oblasti multikulturní výchovy. Součástí jsou i oblasti projektování a výzkumu, které umožňují přesnější uchopení obou disciplín v našich podmínkách.
Osnova
 • 1. Vzájemné souvislosti mezi sociální pedagogikou a multikulturní výchovou 2. Cíle a úkoly sociální pedagogiky v kontextu pedagogických disciplín 3. Sociální pedagogika v kontextu historie - stručný vhled, komparace s okolními zeměmi. 4. Metody a formy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 5. Multikulturní výchova v současnosti, oblast teorie a praxe 6. Sociálně znevýhodněné skupiny; Romové a migrující cizinci, cílové skupiny sociální pedagogiky i multikulturní výchovy, utváření postojů a předsudků 7. Diskriminace různých skupin ve společnosti, diskriminace žen, diskriminace lidí s odlišnou sexuální orientací 8. Dítě v multikulturní třídě, multikulturní výchova ve školách 9. Projekty a programy na podporu interkulturality, výzkumná šetření v oblasti multikulturní výchovy a sociální pedagogiky
Literatura
 • Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : 4. setkání Hnutí R : překonávání bariér ve vzdělávání (Variant.) : 4. setkání Hnutí R : v Praze 1.-2. prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání barié. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu : [multikulturní výchova v praxi]. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2008. 273 s. ISBN 9788073671822. info
 • JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4. info
 • KNOTOVÁ, Dana. Jaká je současná sociální pedagogika? In sborník Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2004. s. 61-67. ISBN 80-902936-5-4. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004. s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • GULOVÁ a ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-14-4. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-86429-23-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Multikulturní výchova v dnešní společnosti. 2003. info
 • JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele. Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, č. 4, s. 470-471. ISSN 3330-3815. info
 • JANÍK, Tomáš. Multikulturní výchova. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 93-96. ISBN 80-7315-011-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test, okruhy ke zkoušce: osnova předmětu.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1910
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SZ7BK_SPMV