SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu je student schopen: 1. tvořit psané i mluvené projevy ve spisovné češtině. 2. vhodně zvolit spisovný nebo nespisovný jazyk s ohledem na komunikační situaci a kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat. 3. obhájit své názory proti oponentům, vhodně argumentovat a rozpoznat manipulaci. 4. rozlišit verbální, paraverbální a neverbální prostředky mluvené komunikace a adekvátně je využijí ve svém projevu. 5. připravit vhodné snímky k prezentaci.
Osnova
 • 1. Základní předpoklady jazykové kultury. 2. Paraverbální, verbální a neverbální prostředky komunikace. 3. Komunikační maximy a zdvořilost v řeči 4. Rozpoznání manipulace a agrumentačních faulů. 5. Zvládání trémy a stresu při přednášení. 6. Zásady tvorby prezentací a základy sazby.
Literatura
 • BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3031-8.
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy : základy řečových technik, verbální a neverbální komunikace, jaké jazykové prostředky zvolit, jak zvládnout interpretaci textu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 9788024719900. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. ISBN 9788024618296. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 141 s. ISBN 9788024729657. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk v komunikaci. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 221-230, 9 s. none. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Specifické rysy lexika. Jelínek, M. Švandová, B., aj. In Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 269-277. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Výslovnost ve veřejném projevu. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 297-312. není. ISBN 80-210-2186-1. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • LANGER, Antonín. Úspěch veřejné promluvy : kapitoly z rétoriky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993. 103 s. ISBN 807168063X. info
Výukové metody
Přednáška spojená s následnou diskusí o odborných problémech předmětu.
Metody hodnocení
Forma ukončení předmětu je stanovena v každém semestru, kdy přednáška probíhá, a je uvedena ve Studijních materiálech předmětu v ISu v interaktivní osnově.
Informace učitele
http://is.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_JKRE