SZ7BP_MET1 Základy pedagogické metodologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy pedagogického výzkumu a jeho metodologie. Základní terminologií, teoriemi a praxí, postupy sběru a analýzy dat a interpretací výsledků a jejich prezentací.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- formulovat cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy,
- navrhnout a sestavit výzkumný nástroj na základě zkoumané problematiky,
- překódovat získané data do elektronické podoby,
- zanalyzovat data pomocí základní deskriptivní statistiky či kvalitativního kódování,
- vyjádřit výsledky (v grafické a tabulkové formě) a interpetovat je, napsat zprávu z výzkumu.
Osnova
 • 1. Pedagogická metodologie. Pedagogický výzkum. Typy výzkumu. Kvalitativní a kvantitativní výzkum.
 • 2. Cíle výzkumu, výzkumné problémy, hypotézy.
 • 3. Proměnné, operacionalizace.
 • 4. Výzkumný soubor.
 • 5.Dotazník (konstrukce, položky, administrace, vyhodnocování).
 • 6. Test (konstrukce, typy otázek, vyhodnocování).
 • 7. Pozorování (získávání dat, analýza).
 • 8. Interview (konstrukce, transkript dat, vyhodnocování).
 • 9. Obsahová analýza textu, sekundární analýza dat, kresba.
 • 10. Experiment (typy, efekty, intervence, vyhodnocnování).
 • 11. Validita a reliabilita.
 • 12. Zpracování získaných dat, interpretace výsledků, psaní výzkumné zprávy.
Literatura
  povinná literatura
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
  doporučená literatura
 • GALL, Meredith D., Joyce P. GALL a Walter R. BORG. Educational research : an introduction. 8th ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon, 2007. xxxi, 672. ISBN 9780205488490. info
 • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson, 2014. 672 s. ISBN 9781292021126. info
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • GALL, Meredith D., Joyce P. GALL a Walter R. BORG. Applying educational research : how to read, do, and use research to solve problems of practice. 6th ed. Boston: Pearson, 2010. xxvi, 573. ISBN 9780205596706. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
Výukové metody
Přednáška se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě.
Metody hodnocení
Písemný test.
Pro úspěšné zvládnutí je nutné dosáhnout v testu minimálně 70 % správných odpovědí.
Informace učitele
Předmět je vyučován spolu s předmětem Výzkum v pedagogické praxi 1 x 14 dní dvouhodina, učebna 50. V PS 2019 v sudou středu ve 12-13:50 učebna 50.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka předmětu v PS 2017 probíhá v učebně 50, každou sudou středu 13:55-15:35.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_MET1