SZ7BP_OVEP Současné etické problémy

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním morálním problemům moderní společnosti
Osnova
  • 1. Problém universalismu. Postmoderní pluralita, konflikt kultur v multikulturní společnosti. 2. Ekologická krize a její reflexe. Antropocentrismus vs. Biocentrismus. Jejich rizika. 3. Nový životní styl LOHAS. Podnikatelská etika. Ekologismus a ekonomizmus. 4. Přetrvávajíci problémy žen. Feministická a ekofeministická etika. 5. Násilí, terorismus a jejich legitimita. 6. Politická etika na příklade idejí V. Havla 7. Problém medicínskych výskumů. Bioetika. 8. Etika výkonu povolání. Morálka učitele. 9. Svoboda a důstojnost člověka, odpovědnost (Kant, Rawls, Fromm, Patočka - „Žít v pravdě“…) 10. Lidská přirozenost a její nadání k dobru a zlu (E. Fromm) Smysl života a partnerské vztahy. 11. Etika autenticity C. Taylora. Multikulturalismus, uznání a zneuznání. 12. Svědomí a integrita 13. Legalita, legitimita – hledání stability (problém „banálního zla“)
Literatura
    povinná literatura
  • FROMM, Erich. Lidské srdce. Translated by Miroslav Zůna. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 2000. 177 s. ISBN 8085637286. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení zápočet. Podmínkou ukončení kursu je aktivní zúčastnení se kolokvia a odevzdání písemné přípravy na kolokvium (vycházející z odporučené literatury).
Informace učitele
Doporučená literatura: Arendtová, H.: Eichmann v Jeruzalémě. Praha. Mladá fronta 1995. Badinter, E: Materská láska. Bratislava: ASPEKT, 1998. Fromm, E.: Umění milovat. Portál, Praha 2015. Jemelka, P.: Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2008. Leopold, A.: Etika země. In: Filosofický časopis, r. XXXIX., 1991,č. 6, s. 1 011- 1 026. Lesňák, S.: Havlovské revolučné horizonty a ich problémové uplatnenie v praxi. In: RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1., s. 85-98. LESŇÁK, Slavomír. K niektorým nedostatkom vybraných environmentálnych prístupov. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 1, s. 29-38. ISSN 1803-7445. Lesňák, S.: Ďalších 20 rokov zneuznania Rómov v Čechách a na Slovensku. In Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Spisy Pedagogické fakulty č. 163, ISBN 978-80-210-6517-8, s. 83-95. Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008. Nagl –Dočekal, H.: Feministická filozofie. Praha: SLON, 2007. Naess, A.: Ekologie, pospolitost a životní styl. Tulčík: ABIES, 1993. Šmajs, J., Binka, B., Rolný I.: Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4293-9. Taylor, Ch.: Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2002. ISBN: 80-7007-150-8. Taylor, C.: Multi-kulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha, Filosofia 2001; VALACH, Milan. Češi v neklidné době. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2006. 306 s. ISBN 80-86263-75-4. Welsch, W.: Postmoderna. Pluralita jako etická a politická hodnota. Praha, KLP 1993.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_OVEP