SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: předmět si nezapisují studenti oborů občanské výchovy a základů společenských věd
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům estetiky a kulturologie společně s vybranými úseky z dějin estetického myšlení.
Osnova
 • 1. Pojem estetiky, její vznik a struktura. 2. Základní problémy estetiky. 3. Pojem umění, krásy, estetického zážitku. 4. Základní zdroje krásy - příroda, umění, mimoumělecká oblast. 5. Základní etapy dějin estetiky. 6. Základní problémy moderního umění. 7. Obecná teorie kultury. 8. Metody zkoumání kulturních jevů. 9, Klasifikace poznatků o kultuře. 10.Vzájemný vztah kultury a civilizace. 11.Masová kultura. 12.Postmoderní kultura postindustriální společnosti.
Literatura
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vydání třetí. Praha: Torst, 2014. 292 stran. ISBN 9788072154777. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Naše postmoderní společnost a její kultura. In Marta Goňcová. Demokracie? První. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-287. muni press. ISBN 978-80-210-6487-4. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 218-223. ISBN 80-210-3301-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Duchovno v umění. In Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky. první. Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Fakulta Humanitných vied, Slovenská republika, 2002. s. 87-92. ISBN 80-8055-585-0. info
 • PTÁČKOVÁ, Brigita a Karel STIBRAL. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 150 s. ISBN 80-85839-79-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 166-171. ISBN 80-210-3034-8. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Mimésis-fikce-distance : k estetice XX.století. Vyd. 2. Praha: Triton, 2002. 145 s. ISBN 8072542850. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2001. 132 s. ISBN 8072541943. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Reflexe kultury postmoderní Evropy. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1. vyd. Brno: Sborník prací PdF MU, 2001. s. 158-163. Řada evropských studií č. 2. ISBN 80-210-2746-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kulturologická výprava do říše hodnot. In Na cestě k humanitě II. první. Brno: PdF MU Brno, 2000. s. 66-72. ISBN 80-210-2285-X. info
 • BUCHTOVÁ, Magdalena. Pojetí krásy v antice. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 18 s. ISBN 80-7204-184-3. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Arteterapie. In Psychlogie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. první. Brno: Doplněk, 1999. s. 221-227. ISBN 80-7239-034-1. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 198 s. ISBN 8071843792. info
 • LAWLESS, Robert. Co je to kultura. V Olomouci: Votobia, 1996. 182 s. ISBN 80-7198-106-0. info
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
 • ZUSKA, Vlastimil. K estetice XX. století : Mimesis - Fikce - Distance. Praha: Gryf, 1996. 109 s. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kultura jako výchova k lidskosti a tvořivému životu. In Základy estetiky a kultury. první. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. s. 7-17. ITEM. ISBN 80-7204-002-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Poodhalená tajemství kulturologie. In Na cestě k humanitě. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 60-69. ISBN 80-210-1264-1. info
 • KRAUS, Wolfgang. Kultura a moc :proměna přání. Translated by Vladimír Jochmann. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1993. 181 s. ISBN 80-85619-43-1. info
 • CAILLOIS, Roger. Zobecněná estetika : L'esthétique généralisée (Orig.) : Les impostures de la poésie (Orig.) : Méduse et Cie (Orig.) : Le mythe et l'homme (Orig.) : Soleils inscrits (Orig.). Edited by Miroslav Míčko, Translated by Miroslav Míčko - Stanislav Jirsa. 1. vyd. Praha: Odeon, 1968. 258 s., [2. info
 • GILBERT, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky [Gilbert, 1965] : A history of esthetics (Orig.). Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 502 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet; písemný vědomostní test, náhradou seminární práce nebo prostudovaná kniha.
Informace učitele
Kdo nebude psát závěrečný vědomostní test, tak náhradou nastuduje alespoň 1 knihu, viz sylabus předmětu v IS MU, nebo dle vlastního výběru z oblasti estetiky (dějiny nebo teorie), nebo kulturologie (o kultuře obecně) a přijde i s vlastními poznámkami o ní poreferovat, nebo vypracuje a zašle mailem seminární práci (rozsah 3 – 5 normalizovaných stran včetně informačních zdrojů) na některé z níže uvedených témat (buď estetiky, nebo kulturologie): A. Estetika 1. Co je to estetika (estetično)? 2. Vývoj pojetí krásna v dějinách estetiky a umění 3. Co je to umění? (V čem spočívá uměleckost?) 4. Inspirační zdroje umění (např. příroda, náboženství, žena, politika, technika, společnost, apod.) 5. Řeč umění (o specifických vyjadřovacích prostředcích jednotlivých druhů umění) 6. Psychoterapeutické metody působení uměním (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie, atp.) B. Kulturologie 1. Co je to kultura (kulturnost)? 2. Kulturní tradice a památky (lidová kultura, zvyky, svátky a slavnosti) 3. Kulturní instituce a kulturní (volnočasové) aktivity 4. Významné hodnoty české, nebo světové kultury/umění (tvůrce, dílo, památka, epocha) 5. Kultury světa (životní styl vybrané lokální kultury nebo kulturní oblasti) 6. Současná kultura (postmoderní, masová-komerční, nonkonformní- alternativní, kyberkultura virtuálního světa, apod.)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
nezapisují studenti OV a ZSV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_OVZE