SZ7BP_PSDV Psychologie duševního vývoje

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Dacerová (cvičící)
Mgr. Miloslava Dočkalová (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viola Hubačová Pirová (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 9:00–10:50 učebna 50 a každé sudé úterý 9:00–10:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ7BP_PSDV/01: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/02: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/03: každé sudé pondělí 9:00–10:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/04: každé liché pondělí 9:00–10:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/05: každé sudé pondělí 13:00–14:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_PSDV/06: každé liché pondělí 13:00–14:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_PSDV/07: každou sudou středu 15:00–16:50 učebna 30, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_PSDV/08: každou lichou středu 15:00–16:50 učebna 30, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_PSDV/09: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 42, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_PSDV/10: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 42, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_PSDV/11: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_PSDV/12: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_PSDV/13: každé sudé pondělí 11:00–12:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/14: každé liché pondělí 11:00–12:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_PSDV/15: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_PSDV/16: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_PSDV/17: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 39, D. Havelka
SZ7BP_PSDV/18: každé liché úterý 17:00–18:50 učebna 39, D. Havelka
SZ7BP_PSDV/19: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 39, V. Dacerová
SZ7BP_PSDV/20: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 39, V. Dacerová
SZ7BP_PSDV/21: každou sudou středu 15:00–16:50 učebna 64, V. Dacerová
SZ7BP_PSDV/22: každou lichou středu 15:00–16:50 učebna 64, V. Dacerová
SZ7BP_PSDV/23: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 34, V. Dacerová
SZ7BP_PSDV/24: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 34, V. Dacerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět "Vývojová psychologie" seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, s biodromální perspektivou v přístupu ke člověku, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Seznamuje se specifiky vývojových fází s důrazem na typické formy učení, přiměřenou stimulaci i typické problémy v jednotlivých stádiích vývoje. Věnuje se rovněž otázkám výchovy, vztahů mezi generacemi a adekvátního chápání dětí a dospívajících v jednotlivých ontogenetických etapách. Studující budou rovněž seznámeni se základními metodami vývojové psychologie, s aktuálními otázkami oboru a s výběrem mezinárodně reprezentativních teorií psychického vývoje i příspěvků, které formovaly uvažování v českém a slovenském kulturním kontextu. Po absolvování tohoto kurzu budou studující schopni: - základní orientace ve východiscích současné vývojové psychologie, jejích specifických metodách a v principech periodizace psychického vývoje;
- rozlišit mezi procesy zrání a učení a rozumět jejich souvislostem;
- rozumět principům vývojové změny, kritického a senzitivního období a vývojové krize;
- orientovat se v reprezentativních vývojových teoriích, které mají přesah do pedagogických disciplín nebo přispívají k porozumění fungování osobnosti v dospělém věku;
- rozumět specifikům jednotlivých stádií ontogeneze lidské psychiky, znát vývojové možnosti i typické problémy jednotlivých fází ontogeneze;
- rozumět vývoji základních psychických funkcí, ale i sociálnímu kontextu vývoje a významu sociálního prostředí;
- znát potřeby, související se sociálním a emočním vývojem dětí a dospívajících;
- znát reprezentativní teorie kognitivního vývoje a učení v jednotlivých věkových stádiích;
- znát školsky významné vývojové fenomény (vývoj schopností, učení, pozornosti, motivace a exekutivních funkcí);
- rozumět fenoménům sebepojetí a identity ve vývojovém kontextu;
- orientačně uvažovat o narušení psychického vývoje.
Osnova
 • 1. týden: 1. Vývojová psychologie v systému psychologických disciplín, vztah k dalším vědám o člověku. Pojetí a hlavní činitelé vývoje.
 • 2. týden: 2. Vývojová změna, kritická a senzitivní období, periodizace lidské ontogeneze, vývojové úkoly a krize (Erikson).
 • 3. týden: 3. Raný vývoj:charakteristika duševního vývoje dítěte v prenatálním období, novorozence, kojence a batolete.
 • 4. týden: 4. Psychologické koncepce se vztahem k ranému vývoji: teorie raného citového přilnutí (attachment – Bowlby, Ainsworthová), koncepce psychické deprivace v dětství (Langmeier a Matějček).
 • 5. týden: 5. Předškolní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Hra, kresba, školní zralost.
 • 6. týden: 6. Mladší a střední školní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje.
 • 7. týden: 7. Koncepce psychického vývoje a jeho aspektů se zřetelem k vývoji od dětství k dospívání: kognitivní vývoj (Piaget), morální vývoj (Kohlberg).
 • 8. týden: 8. Dospívání – adolescence. Charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Utváření a změny sebepojetí. Vývoj identity, stavy identity (Marcía).
 • 9. týden: 9. Dospělost – sociální kritéria, aspekty identity dospělého. Koncepce „vynořující se dospělosti“ („emerging adulthood“ – Arnett).
 • 10. týden: 10. Aspekty psychického vývoje od raného dětství k dospělosti: vývoj emoční, kognitivní, vývoj motivace a volních vlastností, socializace a vývoj vztahů, vývojový aspekt sebepojetí a identity.
 • 11. až 12. týden: 11. Poruchy psychického vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  neurčeno
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vydání druhé, upravené. Praha: Portál, 2003. 141 stran. ISBN 8071787477. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835. info
 • Exploring developmental psychologyunderstanding theory and methods. Edited by Margaret Harris. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. xiv, 345 p. ISBN 9781412903356. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press, 2013. xx, 624. ISBN 9780199958474. info
Výukové metody
přednášky, prezentace mikroprojektů, diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška - závěrečný test sestává z dvaceti otázek hodnocených dvaceti body, k úspěšnému ukončení předmětu je třeba dosáhnout 13 bodů; seminář – prezentace analýzy rozhovoru nebo pozorování a pokusu o interpretaci ve vztahu k probíraným teoriím a dalším literárním zdrojům
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_PSDV