SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o současném pojetí speciální pedagogiky a jejím postavení v systému věd, základní terminologie, kategorie, metody a diagnostika ve speciální pedagogice, integrativní/inkluzivní vzdělávání, legislativa, RVP pro základní vzdělávání, klasifikace jednotlivých poruch a vad, etiologie, přehled speciálních škol a školských zařízeních, pedagogicko-psychologické poradenské služby.
Po úspěšném absolvování předmětu student: rozumí základům speciální pedagogiky; chápe a dokáže vysvětlit základní speciálně pedagogické pojmy; rozezná jednotlivé typy a stupně postižení; dokáže vymezit hlavní rozdíly mezi SPC a PPP; rozumí edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • 1. Speciální pedagogika - uvedení do problematiky oboru, pojem, terminologie, předmět, cíle, interdisciplinární (mezioborové) vztahy, klasifikace oboru, přístupy k osobám s postižením v zahraničí. 2. Integrace, inkluze - integrativní a inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pojem, terminologie, formy integrace, možnosti integrace a inkluze v současných podmínkách, legislativní opatření. 3. Legislativa a Pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole v České republice - RVP pro předškolní a základní vzdělávání, školský zákon, vyhlášky, školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP), legislativa. Pozn.:IPPP již neexistuje; sloučeno od 1.7.2011 IPPP, VÚP a NUOV --> nová jedna organizace Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 4. Speciálněpedagogická diagnostika – charakteristika, předmět, cíle, metody speciální pedagogiky, terminologie, oblasti diagnostiky, pojmy – reedukace, kompenzace, rehabilitace atd. 5. Logopedie - narušená komunikační schopnost – charakteristikaoboru, vymezení pojmu, předmět, narušená komunikační schopnost a její klasifikace, etiologie, logopedická intervence, možnosti vzdělávání. Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika jednotlivých systémů a jejich využití. 6. Surdopedie - sluchové postižení – vymezení oboru, předmět, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o jedince se sluchovým postižením, komunikační systémy, poradenství, vzdělávání, možnosti vzdělávání. 7. Psychopedie - Mentální postižení – charakteristika oboru, vymezení pojmu, předmět, klasifikace MR dle WHO, etiologie, možnosti vzdělávání, profesní příprava, poradenství. Autismus – charakteristika, možnosti vzdělávání. 8. Somatopedie - Tělesné postižení – charakteristika, vymezení oboru, předmět, klasifikace pohybových vad, MO, chronické onemocnění, raná intervence, vzdělávání, profesní příprava. Žáci s těžkým postižením/ se souběžným postižením více vadami /kombinované postižení – charakteristika, členění pro potřeby vzdělávání, bazální stimulace a jiné rehabilitační metody, možnosti vzdělávání 9. Oftalmopedie - Zrakové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, poradenství, kompenzační pomůcky, možnosti vzdělávání. Komunikace s jedinci se zrakovým postižením. 10. Etopedie - Poruchy chování – charakteristika, vymezení oboru, předmět, cíl, pojetí poruch chování a rizika vývoje poruch chování, vzdělávání, možnosti nápravy, zařízení pro jedince s ústavní nebo ochranou výchovou, šikana ve škole atd. 11. Specifické poruchy učení – vymezení oboru, předmět, diagnostika SPU, charakteristika jednotlivých poruch, systém vzdělávání žáků s SPU, zásady přístupů, reedukace. 12. Reedukace specifických poruch učení. 13. Terapie ve speciálně pedagogické péči - charakteristika jednotlivých terapií (arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, aromaterapie, animoterapie, herní terapie, hipoterapie, canisterapie, dramaterapie. 14. Rodina s dítětem se zdravotním postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
  doporučená literatura
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. 870 s. ISBN 8071788023. info
 • MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 8024402319. info
 • CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením po deseti letech. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 146 stran. ISBN 9788026200864. info
 • NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 159 s. ISBN 8073671743. info
  neurčeno
 • PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006. 302 s. ISBN 8073151340. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metody hodnocení
V rámci výuky plní studenti zadané úkoly vyučujícím: anotaci publikace (se náležitou citací), týkající se problematiky speciální pedagogiky, respektive výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zpracované anotace vloží do určeného data do odevzdány předmětu. Úkoly vždy upřesní vyučující. Písemná zkouška - test Pro úspěšné absolvování nutná 70% úspěšnost
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu

Okruhy ke zkoušce ze speciální pedagogiky

1. Pojetí speciální pedagogiky, klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy, komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
2. Integrace, inkluze, legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole v České republice ČR.
4. Logopedie - etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
5. Surdopedie - etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
6. Somatopedie - klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, MO jako kombinované postižení, LMD, chronická onemocnění - charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocněni, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních.
7. Oftalmopedie -vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
8. Psychopedie -pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, charakteristika jednotlivých stupňů MR, výchova a vzdělávání jedinců s MR, Downův syndrom.
9. Autismus -etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
10. Specifické poruchy učení - definice, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, reedukace SPU, systém péče o žáky se SPU.
11. Etopedie - pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chováni a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
12. Terapie ve speciálně pedagogické péči.
13. Alternativní a augmentativní komunikace.

Povinná literatura

PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vyd. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
Základní odborná literatura a elektronické dokumenty:

Informace dostupné na: http://www.ped.muni.cz/wsedu

Doporučená literatura:

BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3613-3. BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3822-5. BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD 2005. ISBN 80-86633-37-3. BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-38-1. GILLBERG, CH.; PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-856-2. CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1. JANOVCOVÁ, Z., Alternativní a augmentativní komunikace. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-210-3204-9. JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-196-1. JESENSKÝ, J. Integrace – znamení doby. Praha: UK, 1998. ISBN-80-7184-691-0. KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie.Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-58-8. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN-80-7067-981-6. MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-60-5. MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. ISBN-80-244-0231-9. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0. PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0624-2. SELIKOWITZ, M., Downův syndrom. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-973-9. SCHOPLER, E.; REICHLER, R.; LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-199-1. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7. VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-07-1. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-08-X.
Studijní opory:

http://www.european-agency.org/
http://www.msmt.cz
http://www.uiv.cz/

Studijní opory v AJ:
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=5845;predmet=726678;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2013%2FSZ1061a%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%3D5845%3Bpredmet%3D726678;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20osnov

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-140-9. BAZALOVÁ, B., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : 2006. ISBN 80-210-3971-X. BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
Vyhláška MŠMTČR. č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znězní dalších předpisů
Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znězní dalších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - ve znězní dalších předpisů.
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika a Speciální výtvarná výchova.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_SP1P