SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na dosavadní znalosti posluchačů ze střední školy a přináší podrobnější a syntetické informace z oblasti teoretických, preklinických i klinických medicínských oborů. Tyto poznatky jsou skloubeny se zásadami dobré pedagogické praxe, aplikovány na situace ve školních zařízeních s důrazem na samostatné a zodpovědné rozhodování pedagoga v případě ohrožení zdraví či života dítěte, komunikaci s dalšími specialisty v týmu, jenž o dítě pečuje. Jsou probírány základní příznaky a chorobné jednotky, s nimiž se může pedagog u školních dětí setkat, prostředí ve třídě je charakterizováno z hlediska ergonomického, epidemiologického, mikroklimatu, osvětlení, zvukové pohody žáků. K hlavním cílům výuky předmětu patří posílení znalostí posluchačů o dobré pedagogické praxi, základech první pomoci, významných infekčních a neinfekčních chorobách, jejich brzké detekci, možnostech terapie a prevence. Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví a včasné rozpoznání jeho poruch, preventivní opatření ve škole, hygienu pedagogického procesu, spolupráci s dalšími odborníky v zájmu dítěte, omezení rizik, spojených se školní docházkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základy zdravotních nauk SP4BK_ZZDN + SPZKC_ZZDN, SP4RC_ZZDN
K základním cílům předmětu patří návaznost na poznatky o anatomii a fysiologii lidského organismu, podání přehledu základních infekčních onemocnění a důležitých neinfekčních chorob hromadného výskytu (srdečně-cévní a nádorová onemocnění, cukrovka, alergie), základy patofysiologie, epidemiologie, školní hygieny, prevence a první pomoci. Bližší vymezení témat je uvedeno níže.
Pojem zdraví, přehled poruch pohybového ústrojí, srdečně cévního ústrojí, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, kožního ústrojí, nervového ústrojí, dítě s poruchou smyslů, škola a infekce, dítě s alergií a škola, zdravotní rizika učitelského povolání, základy hodnocení výživové spotřeby a výživového stavu, základní pojmy z infektologie, poruchy rozmnožovacího ústrojí, reprodukční a sexuální chování jako rizikový faktor.
Výstupy z učení: po úspěšném absolvování předmětu získá posluchač základní představu o složení a funkci lidského těla jako celku i jeho jednotlivých systémů, bude schopen porozumět vybraným patologickým procesům infekční i neinfekční povahy, pochopí smysl preventivních opatření a řadu z nich bude umět realizovat. Zvládne základy poskytování laické první pomoci.
Osnova
 • 1. Základní terminologie a vymezení oboru. Pojmy zdraví a nemoc, prevence, profylaxe, ochrana a podpora zdraví. Faktory působící pozitivně a negativně na zdravotní stav člověka.
 • 2. Dítě a prostředí. Dědičnost, životní podmínky, úloha faktorů prostředí.
 • 3. Příznaky poruch zdraví dítěte školního věku. Základní pojmy z infektologie. Epidemiologický řetězec. Typy původců a způsoby přenosu infekčních onemocnění.
 • 4. Choroby přenosné vzduchem, vodou a potravinami.
 • 5. Choroby přenosné krví, pohlavním stykem. Parazitární onemocnění působená prvoky, červy, členovci.
 • 6. Imunologické minimum. Obranyschopnost, její typy, funkce, poruchy. Očkování a podávání protilátek, očkovací kalendář. Léčba lege artis, antibiotika a chemoterapeutika.
 • 7. Toxikologické minimum. Lék/jed, základní pojmy, ochrana zdraví. Biohazard, bioterorismus.
 • 8. Neinfekční choroby hromadného výskytu. Systém rizikových faktorů.
 • 9. Kardiovaskulární onemocnění. Výskyt v populaci, etiologie, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence. Nejvýznamnější zástupci kardiovaskulárních chorob.
 • 10. Nádorová onemocnění. Výskyt v populaci, etiologie, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence. Nejvýznamnější zástupci nádorových onemocnění.
 • 11. Diabetes mellitus. Výskyt v populaci, etiologie, typ I a II, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence.
 • 12. Alergie a škola. Výskyt v populaci, etiologie. Léčba a prevence. Nejvýznamnější projevy alergií.
 • 13. Charakteristika prostředí ve škole. Únava, přetěžování, režim dne. Podmínky školní práce.
 • 14. Epilepsie. Neurózy v dětském věku. Dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce.
 • 15. Energetická a biologická hodnoty stravy. Základní skladebné součásti stravy. Pitný režim. Etická a mikrobiologická hlediska školního stravování.
 • 16. Dětské úrazy. Riziková období dětského věku, prevence úrazů. Dítě jako chodec, dítě jako cyklista a spolujezdec. Povinná výbava jízdního kola, používání přílby.
 • 17. Kardiopulmocerebrální resuscitace. Diagnostika základních životních funkcí. Nepřímá srdeční masáž, umělé dýchání, cizí těleso v dýchacích cestách. Rozdíly v dětském a dospělém věku. Rizika pro zachránce.
 • 18. Velké krvácení. Typy krvácení, diagnostika. Postupy stavění krvácení.
 • 19. Šok. Etiologie, typy, stádia, diagnostika. Protišoková opatření-pravidla a výjimky.
 • 20. Popáleniny a omrzliny. Etiologie, dělení, první pomoc. Devítkové pravidlo.
 • 21. První pomoc při akutních alergických stavech. Úpal, úžeh.
 • 22. První pomoc při akutních horečnatých stavech. Poleptání, poranění oka.
 • 23. Poranění pohybového aparátu. Podvrtnutí, vyvrtnutí, zlomeniny. Způsoby imobilizace a dalšího ošetření.
 • 24. Lékárnička. Její vybavení a význam jednotlivých součástí.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  doporučená literatura
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
 • PARKER, Steve. Lidské tělo :[prozkoumejte své tělo a naučte se mu rozumět]. Vyd. 1. Praha: Slovart, 1998. 59 s. ISBN 80-7209-084-4. info
 • SMITH, Tony. Lidské tělo :ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna Print, 2001. 240 s. ISBN 80-86144-67-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
Výukové metody
Přednáška s výkladem obtížných partií látky, teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba - reakce posluchačů během přednášky či v konzultačních hodinách.
Metody hodnocení
Zkoušku z předmětu student vykoná písemně, a to formou testu, obsahujícího 60 otázek. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné, respektují obsah kapitol závazného učebního textu (skript). K úspěšnému absolvování zkoušky potřebuje student dosáhnout alespoň 40 bodů, přičemž každá správně zodpovězená otázka je ohodnocena 1 bodem. Student má k vyplňování testu k dispozici max. 60 minut čistého času. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky, vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Informace učitele
Okruhy ke zkoušce ze ZZN:
1. Školní družiny, dětská hřiště
2. Zotavovací akce školních dětí, vycházky, výlety, zájezdy
3. Zaměření, obsah a metody zdravotní výchovy na škole
4. Přehled požadavků na výživu dítěte mladšího školního věku
5. Voda ve výživě školního dítěte, pitný režim, fluoridace pitné vody
6. Bílkoviny, tuky, sacharidy a vláknina ve výživě školního dítěte
7. Vitaminy ve výživě školního dítěte
8. Vitamin A a karoteny, vitaminy D, E, K
9. Vitaminy skupiny B
10. Vitamin C
11. Vápník, fosfor a železo ve výživě
12. Sodík, draslík, fluor a jód ve výživě
13. Význam zeleniny ve výživě
14. Význam ovoce, ořechů a luštěnin ve výživě
15. Výživová doporučení, výživové chování
16. Zvláštnosti a rizika výživy školáků
17. Stravovací a pitný režim ve škole
18. Výchovná hlediska školního stravování, spolupráce školy a školní jídelny
19. Výchova k nekouření
20. Zdravotní následky kouření
21. Kouření dětí a mládeže, výchovné nekuřácké programy pro děti a mládež
22. Výchova protialkoholní
23. Výchova protidrogová
24. Výchova sexuální a výchova k rodičovství
25. Výchova k prevenci nádorových chorob
26. Výchova k prevenci srdečně cévních chorob
27. Výchova k prevenci infekce virem AIDS
28. Zdravotní stav obyvatelstva České republiky a možnosti jeho ovlivnění
29. Choroby srdečně cévního systému a možnosti jejich prevence
30. Zhoubné nádory a jejich prevence
31. Otylost, cukrovka, zubní kaz
32. Úrazy
33. Nemoci a poruchy dýchacího ústrojí
34. Nemoci a poruchy trávicího ústrojí
35. Nemoci a poruchy kůže, kožní parazité
36. Nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění krve
37. Poruchy a nemoci močového ústrojí
38. Dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce
39. Neurózy a jejich příznaky
40. Epilepsie
41. Záněty mozku a mozkových plen, nádory mozku, pedagogický přístup k dítěti po úrazu, zánětu nebo operaci mozku
42. Poruchy a nemoci oka a ucha
43. Dítě se smyslovou poruchou nebo vadou ve škole
44. Alergie
45. Základní pojmy z infektologie, původci infekčních chorob, epidemiologický řetězec
46. Přehled nákaz přenášených vzduchem
47. Přehled alimentárních nákaz
48. Salmonelózy
49. Bakteriální otravy
50. Virový zánět jater a škola
51. Střevní parazité
52. Klíšťový zánět mozku
53. Nemoci přenášené členovci (mimo klíšťový zánět mozku)
54. Vzteklina
55. Tetanus
56. Přehled anthropozoonos
57. Bolesti na hrudníku
58. Bolesti břicha
59. Zácpa a průjem, změny ve stolici, zvracení
60. Nápadný výskyt modřin
61. Bolesti hlavy
62. Technika nepřímé srdeční masáže
63. Technika umělého dýchání z úst do úst
64. Cizí těleso v dýchacích cestách a jeho odstranění
65. Kdy zahajujeme a kdy ukončujeme kardiopulmonální resuscitaci
66. Autotransfúzní poloha
67. Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u novorozenců, kojenců, batolat a dětí předškolního věku
68. Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci
69. Rizika pro zachránce při poskytování první pomoci (zejména při kardiopulmonální resuscitaci), jejich zmírnění či odstranění
70. Postup při stavění velkého krvácení
71. Protišoková opatření - pravidla a výjimky
72. První pomoc při poleptání
73. První pomoc při otravách a požití otravných látek
74. První pomoc.při popáleninách a omrzlinách
75. První pomoc při poranění či poleptání oka
76. První pomoc při poranění pohybového ústrojí
77. První pomoc při hadím uštknutí či pobodání jedovatým hmyzem
78. První pomoc při úpalu a úžehu
79. Zásady ošetřování dítěte s horečkou, první pomoc při horečnatých stavech
80. První pomoc při akutních alergických stavech.
Doplňující literární a elektronické zdroje: JANOUT, V. Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Praha: GRADA Publishing, 1998, 145 s. ISBN 80-7169-353-7.
KACHLÍK, P. Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2003 http://www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/pdf/Kachlik_NavykoveLatky.pdf
NEVESELÁ, L., URBÁNKOVÁ, K. První pomoc na cestách. Praha: Computer Press, 2001, 90 s. ISBN 80-7226-495-8.
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Zdraví 21-Zdraví do 21. století. Praha: MZ ČR, 2001. ISBN 80-85047-49-5.
TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka. Praha: Scientia, 2002, 56s.+85 schémata, ISBN 80-7183-257-X.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_SPZN