SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informací o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit problematiku alternativního školství - interpretovat informace o tradičních i moderních alternativních školách - vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb - předkládat odůvodněná stanoviska na základě nově získaných poznatků - věcně argumentovat v mezích studované disciplíny včetně hledání a nacházení dalších interdisciplinárních vztahů
Osnova
  • Humanismus, demokracie, pluralismus a alternativnost v pedagogice. Pokusy o klasifikaci alternativních škol. Historické prameny alternativního myšlení a pedagogických systémů. Reformní pedagogika. Vybrané obecné rysy alternativních výchovných a vzdělávacích postupů. Waldorfská škola. Montessoriovská škola. Daltonská škola. Freinetovská škola. Jenská škola. Alternativní školy v 70. letech 20. století. Uplatnění alternativních principů a metod v současných vzdělávacích projektech v ČR. Kooperativní škola, inkluzivní škola, otevřená škola. Integrovaná tématická výuka, projektová výuka, Začít spolu, Dokážu to. Angažované učení, škola hrou, individualizované učení. Program Škola podporující zdraví.Práce s nadanými žáky.
Literatura
  • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771. info
  • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila a Vladimír JŮVA. Alternativní školy [Svobodová, 1996]. 2., doplněné vyd. Brno: Paido, 1996. 112 s. : i. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-19-2. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila. Učitel alternativní školy. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. info
Výukové metody
- teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
- písemný test, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět jednu ze sady otázek správně - seminární práce v rozsahu 5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu
Informace učitele
Literatura, která bude doplněna, je uvedena na stránkách: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení PRŮCHA, J. Alternativní školy v západní Evropě. Praha: ÚIV, 1991. PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál,1996. PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2000. RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Vlastním nákladem, 1994. RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003. SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992. SVOBODOVÁ, J.; JŮVA, V. Alternativní školy. Brno : Paido, 1996. VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je zakončen kolokviem v ústní či písemné formě u vyučujícího jednotlivých seminárních skupin.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Literatura, rozvrh i e-mailové kontakty na vyučující seminárních skupin jsou uvedeny v sylabu: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7MP_ALP1