TE2MP_DID1 Didaktika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
 • 1. Technická a informační výchova v systému základního vzdělávání, aktuální otázky školství (Rámcový vzdělávací program pro základní školy, školní vzdělávací program, aktuální dokumenty).
 • 2. Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie – vzdělávací oblasti RVP (charakteristika, cíle, vzdělávací obsah, učivo, očekávané výstupy).
 • 3. Technologie vyučování technickým předmětům na základní škole – teorie vyučování, oborová didaktika (teorie řízení vyučovacího procesu, vyučovací cíle, formy, zásady, metody, prostředky).
 • 4. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky).
 • 5. Příprava a realizace vyučovacího procesu, pedagogická praxe studentů (hospitace, teoretická i praktická příprava učitele na vyučovací jednotky, cvičné výstupy).
 • 6. Vyučovací metody a prostředky v předmětech technického a informačně technologického charakteru (klasické i progresivní vyučovací metody a jejich využití v pedagogické praxi, specifika využití výpočetní techniky, odborných laboratoří a školních dílen).
 • 7. Člověk a svět práce - úvodní hodiny praktických činností na základní škole (specifika práce se žáky, organizace a bezpečnost práce ve školní dílně, laboratoři a v učebně výpočetní techniky).
 • 8. Technické kreslení na základní škole, základy počítačové grafiky (příprava technické dokumentace, pravoúhlé promítání, technické náčrty, technické myšlení, rozvoj představivosti a kreativity, mezipředmětové vztahy).
 • 9. Technologie výroby – základní problémy a jejich interpretace na základní škole (výroba a její úkoly ve společnosti, organizace práce, technologické postupy, problémy ekologie a ochrany).
 • 10. Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s technickými materiály – papír, karton, dřevo (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).
 • 11. Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s technickými materiály – kovy, plasty (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).
Literatura
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ - základní dílo. základní dílo. Praha: Raabe, 2007. 150 s. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Technické centrum pro mládež - možnost nebo utopie? In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů - mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 57-62. ISBN 978-80-7041-764-5. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Specifika didaktiky vyučovacích předmětů technického a informačně technologického charakteru. In JANÍK,T.,MUŽÍK,V.,ŠIMONÍK,O. (eds.) Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 s. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • MOŠNA, František. Praktické činnosti pro 6.-9. ročník základních škol : svět práce. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 71 s. ISBN 8071684708. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Přednáška, prezentace vzorových vyučovacích hodin.
Metody hodnocení
Zápočet - vypracování rozšířené osnovy pro tvorbu školního vzdělávacího programu ve vybrané oblasti (pro základní školu).
Informace učitele
1. FRIEDMANN, Z. Didaktika technické výchovy. Brno: MU, 2001. 2. FRIEDMANN, Z. Technické předměty na základní škole. Brno: MU, 1997. 3. KŘENEK, M. a kol. Elektrotechnika kolem nás. Praha: Fortuna, 1997. 4. MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 8. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VUP, 2004. 9. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. 10. ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1994.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_DID1