TE2MP_DID3 Didaktika 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
 • 1. Technika jako složka lidské kultury, technické vzdělávání jako součást všeobecného vzdělávání (úloha techniky v dějinách lidstva, technická výchova a technické vzdělávání, výroba, společnost a životní prostředí, vytváření vztahu k technice ve školské praxi).
 • 2. Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - editory (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s výpočetní technikou, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků).
 • 3. Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou – práce s informacemi (vyhledávání, zpracování a využití informací – hodnoty, relevance, rizika).
 • 4. Mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí, výchovné využití pedagogického procesu, průřezová témata RVP (vyučovací předměty na základní škole, osobnostní a sociální výchova, multikulturní, environmentální a mediální výchova).
 • 5. Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovní terapie, úloha učitele dílenských prací a technických činností v Praktické škole, předprofesionální příprava postižených žáků).
 • 6. Technická muzea v pedagogické praxi (muzeopedagogika, využití technických muzeí v ČR a ve světě, metodika přípravy učitele s cílem zvýšení efektivity klasické výuky).
 • 7. Pedagogická diagnostika ve vyučovacím procesu (diagnostika školní zdatnosti- vědomosti, dovednosti, užití testu, dotazníku a ostatních metod).
 • 8. Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (druhy, příprava, provedení, zhodnocení, efektivita, význam).
 • 9. Zájmová činnost v oblasti práce s technickými materiály a v oblasti výpočetní techniky (využití volného času, význam pro vývoj osobnosti, specifika plánování, organizace a vedení).
 • 10. Profesní orientace žáků, výchovné a kariérové poradenství (výchova k volbě povolání, výchova k práci, osobnostní předpoklady, kariérové poradenství, pracovní adaptabilita, úloha školy a učitele v procesu profesní orientace).
 • 11. Příprava na vstup do dalšího vzdělávání, zaměstnání, podnikání (reálné možnosti, odborná i formální příprava, vlastní prezentace na trhu práce, drobné podnikání).
Literatura
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ - základní dílo. základní dílo. Praha: Raabe, 2007. 150 s. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Technické centrum pro mládež - možnost nebo utopie? In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů - mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 57-62. ISBN 978-80-7041-764-5. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727. info
 • BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: Aisis, 2003. 122 s. ISBN 8023901060. info
 • MOŠNA, František. Praktické činnosti pro 6.-9. ročník základních škol : práce s technickými materiály. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 103 s. ISBN 8071684686. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Technické předměty na základní škole. Brno: PedF MU, 1997. 152 s. ISBN 80-210-1663-9. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Písemná teoretická příprava na vyučovací hodiny. Praktická realizace cvičných mikrovýstupů, diskuse.
Metody hodnocení
Zkouška: Teoretický a didaktický rozbor vylosovaného tématu výuky pro základní školu. Grafické vyjádření problému, didaktická prezentace pomocí vyučovacích prostředků. Teoretické zdůvodnění zvolených forem, metod a prostředků výuky.
Informace učitele
1. BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. Praha: PedF UK, 2003. 2. FRIEDMANN, Z. Didaktika technické výchovy. Brno: MU, 2001. 3. HORSKÁ V. a kol. Volba - příručka pro učitele. Most: Hněvín 2001. 4. LOKŠA, J., LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003. 5. MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.. 6. MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím. Praha: Computer Press, 2002. 7. PATURI, F.R. Kronika techniky. Praha: Fortuna 1993. 8. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. 9. ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1994. 10. ŠVEC, V. FILOVÁ, H. ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU 2003. ZOUNEK, J. KŘÍŽ, R. Internet pro pedagogy Praha: Grada 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_DID3