Vi6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti z vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 50 hodin praxe, z toho 30 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci cvičnému učiteli (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Student vypracuje prezentaci textovou doplněnou obrazovou dokumentací v některém grafickém programu.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • vlastní výuka – 10 hodin • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitele (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • náslechy ve výuce (nejen) cvičných učitelů (dle možností školy); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána
Literatura
  • MAREŠ, Jiří a Peter GAVORA. English-Czech educational dictionary. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 215 s. ISBN 8071783102. info
  • GAVORA, Peter. Žiak a text. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. ISBN 8008003332. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
cvičení rozhovor reflexe
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/Vi6002