Ze0152 Nauka o krajině

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti o přírodních složkách krajiny - tedy o ovzduší, vodstvu, geologické stavbě, reliéfu, půdách a biote.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu je představit studentům s časoprostorovou integrací a souvislostí složek a prvků přírody a časoprostorovou návazností teritoriálních jednotek přírodní a současné krajiny. Naučit studenty sestavovat základní krajinné modely: krajinný profil a krajinnou mapu.
Výstupy z učení
Studenti porozumí a vysvětlí časoprostorovou integraci a souvislost složek a prvků přírody a časoprostorovou návaznost teritoriálních jednotek přírodní a současné krajiny. Studenti pochopí obsah krajinných struktur (přírodní, ekonomické, humánní a duchovní), jejich odlišnosti a vzájemné vztahy. Dokáží identifikovat procesy, které udržují jejich existenci. Poznatky umí použít v praktickém životě při rozhodování v území.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Nauka o krajině, geoekologie a krajinná ekologie.
 • 2. Geosystémy – základní parametry.
 • 3. Pojem krajiny.
 • 4. Statické vlastnosti krajiny.
 • 5. Dynamické vlastnosti krajiny.
 • 6. Modely krajiny – mapování a modelování.
 • 7. Antropické vlivy na krajinu.
 • 8. Tvorba základních modelů krajiny: krajinného profilu a krajinné mapy.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595
  doporučená literatura
 • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : geografický pohled a východiska. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 439 s. ISBN 9788020022011. info
 • LIPSKÝ, Zdeněk. Krajinná ekologie : pro studenty geografických oborů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 129 s. ISBN 8071845450.
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645
  neurčeno
 • SÁDLO, Jiří. Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2005. 247 s. ISBN 8086776026. info
 • ŽIGRAI, Florin. Krajina a jej využivanie. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983. 131 s. info
 • HADAČ, Emil. Krajina a lidé : úvod do krajinné ekologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1982. 152 s., [3. info
 • DRDOŠ, Ján. Geoekológia a environmentalistika. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1999. 152 s. ISBN 80-88722-69-1. info
 • SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Translated by Petr Pálenský. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 702 s. ISBN 9788073630713. info
 • KLVAČ, Pavel. Člověk-krajina-krajinný ráz. 2008. info
 • MIKLÓS, László a Zita IZAKOVIČOVÁ. Krajina ako geosystém. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1997. 152 s. ISBN 8022405191. info
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
Výukové metody
přednášky, diskusní seminář, samostatná práce
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit písemný test sestávající z deseti otázek (á 2 body) a min. je třeba získat 10,5 b. Přijetí kvalitního krajinného profilu a krajinné mapy je podmínkou připuštění k testu.
Navazující předměty
Informace učitele
FORMAN, Richard, GODRON, Michel. Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993, 583 s.
KELE, František, MARIOT, Peter. Krajina, ľudia, životné prostredie. Bratislava: Veda, 1983, 73 s.
JŮVA, Karel, HRABAL, Antonín, TLAPÁK, Václav. Ochrana půdy, vegetace, vod a ovzduší. Praha: SZN, 1977, 180 s.
HAVRLANT, Miroslav, BUZEK, Ladislav. Nauka o krajině a péče o životní prostředí. Praha: SPN, 1985, 132 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Životní prostředí České socialistické republiky. Praha: SPN, 1978, 160 s.
MOLDAN, Bedřich, et al. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia, 1990, 284 s.
ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Praha: Academia, 1995, 348 s.
KASALICKÝ, Václav. Materiální základy životního prostředí. Praha: SNTL, 143 s.
MOLDAN, Bedřich, JENÍK, Jan, ZÝKA, Jaroslav. Životní prostředí očima přírodovědce. Praha: Academia, 1989, 164 s.
WCED. Naše společná budoucnost. Praha: Academia, 1991, 297 s.
DEMEK, Jaromír. Nauka o krajině. Praha: SPN, 1983, 234 s.
LIPSKÝ, Zdeněk. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum, 1998, 129 s.
ZONNEVELD, Isaak S. Land Ecology. Amsterdam: SPB Academic Publishing, 1995, 199 s.
FARINA, Almo. Principles and Methods in Landscape Ecology. London: Chapman and Hall, 1998, 235 s.
NAVEH, Z., LIEBERMAN, A. S. Landscape Ecology. Theory and Application. New York: Springer Verlag, 1993, 360 s.
OECD: Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika. Praha: MŽP ČR, 1999, 201 s.
SOČAVA, Viktor B. Vveděnije v učenije o geosistěmach. Novosibirsk: Nauka SO, 1978, 319 s.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.