Ze0156 Didaktika geografie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radomír Talafa (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 11:00–11:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0156/01: Po 10:00–10:50 učebna 5a, E. Hofmann
Ze0156/02: St 9:00–9:50 učebna 5a, E. Hofmann
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studující na profesi učitele, jež nespočívá pouze v předávání odborných poznatků, ale také v tvorbě kreativních učebních úloh a školního kurikula. Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. V přednáškách jsou prezentovány teoretické základy a souvislosti příslušných témat, která jsou následně rozpracovávána ve cvičeních.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
Vysvětlit, v čem spočívá problém mezery mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
Charakterizovat jednotlivé vývojové etapy geografického vzdělávání v Česku;
Srovnat kurikulum v Česku s vybranými zeměmi;
Plánovat výuku se zvláštním zřetelem k požadavku kontinuity a progrese v kurikulu.
S oporou o přípravu jedné modelové vyučovací hodiny/celku učiva zdůvodnit vzdělávací význam příslušného tématu pro žáka, s oporou o teoretické znalosti o kvalitě výuky zeměpisu obhájit stanovené cíle, použité metody, organizační formy, didaktické prostředky, a způsob hodnocení žáků.
Zdůvodnit význam pedagogického výzkumu pro další vývoj zeměpisného kurikula a pro vlastní školní praxi;
Charakterizovat a aplikovat v praxi vybrané on-line zdroje pro výuku zeměpisu.
Zpracovat vlastní školní vzdělávací program.
Osnova
 • Spor mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
 • Historický vývoj geografického vzdělávání. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
 • Kontinuita a progrese v kurikulu geografického vzdělávání. Dvouúrovňový model kurikula v ČR.
 • Standardy geografického vzdělávání.
 • Plánování a příprava výuky, analýza, reflexe a hodnocení výuky.
 • Didaktická média ve výuce geografie: hodnocení vizuálií v učebnicích zeměpisu
 • Terénní výuka v geografickém vzdělávání.
 • Hodnocení žáků ve výuce geografie.
 • Učitel geografie a jeho profesní růst. Výzkum v didaktice geografie.
 • Osvědčené on-line zdroje pro podporu výuky geografie.
Literatura
  povinná literatura
 • BIDDULPH, Mary, David LAMBERT a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xi, 349. ISBN 9781138779440. info
  doporučená literatura
 • Geography for life : national geography standards. Edited by Susan Gallagher Heffron - Roger M. Downs - Susan Wiley Hardwick. 2nd ed. Washington: National Council for Geographic Education, 2012. vi, 118. ISBN 9781884136412. info
 • BEST, Brin. The geography teacher's handbook. New York, N.Y.: Continuum, 2011. 171 s. ISBN 9781441146205. info
 • Reflective practice in geography teaching. Edited by Ashley Kent. London: Paul Chapman, 2000. xiv, 306. ISBN 0761969829. info
  neurčeno
 • Debates in geography education. Edited by David Lambert - Mark Jones. 1st pub. New York: Routledge, 2013. xvi, 320. ISBN 9780415687799. info
Výukové metody
Lectures. Individuální, párová a skupinová práce s informačními zdroji. Prezentace výsledků individuální/párové/skupinové práce na semináři a následná diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška s písemným vstupním testem.
Vypracování zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/Ze0156