Ze0161 Didaktika geografie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem seminářů je (a)prezentovat kritický didaktický incident z autentické výuky (max. 20 min.), (b) prezentovat zajímavé aktivizační metody využitelné ve výuce zeměpisu, (c) prostřednictvím studia odborných textů se seznámit s vybranými vědeckými pracemi z oblasti DG a zaujímat k nim kritický postoj během diskuse s ostatními studenty na semináři.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
s oporou o teorii popsat a kriticky zhodnotit, jak v reálné školní praxi probíhá výuka zeměpisu;
prostřednictvím samostatné deskriptivní, analytické a kriticko-hodnotící práce samostatně tvořit cíle a obsahy geografického vzdělávání;
Konfrontovat teorie geografického vzdělávání s praktickou realizací výuky zeměpisu;
rozpracovat cíle geografického vzdělávání do konkrétních a měřitelných cílových kategorií.
Osnova
 • Kritický didaktický incident (teorie a praxe)
 • Aktivizační metody využitelné ve výuce zeměpisu (teorie a praxe)
 • Odborné texty a jejich kritické zhodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a Tomáš MATĚJČEK. Úlohy ve výuce geografie. Vydání první. Praha: P3K, 2014. 95 stran. ISBN 9788087343463. info
 • TRIPP, David. Critical incidents in teaching : developing professional judgement. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. xxv, 166. ISBN 9780415686273. info
  doporučená literatura
 • LAMBERT, David a John MORGAN. Teaching geography 11-18 : a conceptual approach. 1st pub. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press, 2010. xii, 180. ISBN 9780335234479. info
  neurčeno
 • ROGERS, David. 100 ideas for secondary teachers : outstanding geography lessons. First published. London: Bloomsbury, 2017. x, 118. ISBN 9781472940995. info
 • BEST, Brin a Steve PADGET. Secondary starters and plenaries geography : ready-to-use activities for teaching geography. London: Bloomsbury, 2014. xii, 162. ISBN 9781441110916. info
 • LEEDER, Andy. 100 ideas for teaching geography. New York, N.Y.: Continuum, 2006. xi, 128. ISBN 0826485383. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Skupinová diskuse. Samostatné studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Písemné vypracování nebo ústní prezentace zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.