Ze0165 Konzultace k diplomové práci 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomová práce završuje příslušnou etapu vysokoškolského studia. Smyslem této závěrečné práce je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia na vysoké škole. Je to systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů, vedoucích od projektu diplomové práce, konzultací s vedoucím práce až po formulování vlastních nových poznatků a jejich zdokumentování.

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace ke zpracování závěrečné práce. Jedná se o teoreticko-metodologické přístupy, zejména způsob zpracování rešerše, nastavení cílů a odpovídajících metod práce, vybraných kvalitativních a kvantitativních metod apod. V neposlední řadě jsou představeny technické náležitosti práce.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Získat relevantní podklady pro zpracování odborného textu.
- Interpretovat získaná data a další materiály.
- Používat adekvátní postupy a metody při psaní a prezentaci odborného textu.
Osnova
 • 1. Metody a přístupy sběru a analýzy a vyhodnocení dat. Interpretace dat.
 • 2. Technické náležitosti závěrečné práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • Qualitative research methods in human geography. Edited by Iain Hay. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. xxxi, 432. ISBN 9780195430158. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
individuální práce a konzultace
Metody hodnocení
Prezentace rozpracované diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.