BKF_BAN1 Bankovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 6 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 27. 3. 16:00–18:50 P102, So 17. 4. 9:00–11:50 P102
Předpoklady
Absolvování předmětu Makroekonomie a Mikroekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je jako vstupní výklad problematiky bankovnictví pro využití vdalších předmětech bankovnictví na oboru finance. Věcně je zaměřen na analýzu činnosti centrální banky, postavení vekonomice, funkce a nástroje. Dále na problematiku komerčního bankovnictví, funkce obchodních bank, aktivní a pasivní druhy obchodů bank a druhy bank v bankovním systému. Zaměřuje se rovněž na postavení a funkce Evropské centrální banky, Evropský systém centrálních bank, přeshraniční platební systémy Evropské unie a tendence vývoje bankovního systému.
Na konci kurzu, bude na základě nabytých poznatků student chápat základní funkce bankovního systému jak v ČR tak EU.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je jako vstupní výklad problematiky bankovnictví pro využití vdalších předmětech bankovnictví na oboru finance. Věcně je zaměřen na analýzu činnosti centrální banky, postavení vekonomice, funkce a nástroje. Dále na problematiku komerčního bankovnictví, funkce obchodních bank, aktivní a pasivní druhy obchodů bank a druhy bank v bankovním systému. Zaměřuje se rovněž na postavení a funkce Evropské centrální banky, Evropský systém centrálních bank, přeshraniční platební systémy Evropské unie a tendence vývoje bankovního systému.
Na konci kurzu, bude na základě nabytých poznatků student chápat základní funkce bankovního systému jak v ČR tak EU.
Osnova
 • Týden téma
 • 1 Bankovní soustava a finanční systém, vztahy, instituce, druhy
 • 2 Centrální banka, postavení v ekonomice, funkce, nástroje, vztahy k obchodním bankám
 • 3 Centrální banka, transmisní mechanismus měnové politiky, aktuální nástroje měnové politiky, Evropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank
 • 4 Obchodní banky, základní funkce, kapitál obchodní banky, stabilita, likvidita, rozdělení obchodů obchodní banky, bilance obchodní banky
 • 5 Obchodní banky, úvěrový proces, bonita klientů, finanční a nefinanční ukazatele
 • 6 Druhy úvěrů obchodních bank, podstata, využití, projektové financování
 • 7 Alternativní formy financování, obchody s pohledávkami, rizikový kapitál, leasing a bankovní záruky
 • 8 Mezibankovní platební styk v České republice a Evropské unii, světové systémy, pojem a podstata šeků
 • 9 Devizové operace obchodních bank, promptní a termínové operace, finanční deriváty
 • 10 Hotovostní operace bank, funkce obchodní banky v hotovostním oběhu, metodika centrální banky
 • 11 Elektronická komunikace s obchodními bankami a platební karty
 • 12 Investiční bankovnictví, druhy operací bank s cennými papíry, kolektivní investování
 • 13 Tendence vývoje obchodních bank jako podnikatelských subjektů a účastníků finančních trhů
Literatura
  povinná literatura
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 9788072612406. info
 • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001. 782 s. ISBN 80-7261-051-1. info
  doporučená literatura
 • MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. 7th ed. Boston: Addison-Wesley, 2004. xxxix, 679. ISBN 0-321-12235-6. info
  neurčeno
 • KRAJÍČEK, J., PÁNEK, D.: Bankovnictví 1 – studijní materiály, ESF MU 2016, Aktualizované vydání, k dispozici ve studijních materiálech předmětu
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Třetí rozšířené. Ostrava: Key Publishing, 2011. 690 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-128-3. info
 • DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde a.s., 2005. 681 s. ISBN 80-720-515-X. info
 • 2. PÁNEK,D.: Bankovní služby, Masarykova univerzita, 1. vydání, Brno, 2001, 70 stran, ISBN 80-210-2691-X
Výukové metody
Účast na přednáškách, vypracování POT ve stanoveném termínu, úspěšné absolvované průběžné kontrolní testy, závěrečný písemný test a následující ústní zkouška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou.
Předpokladem úspěšného absolvování závěrečné zkoušky je vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) podle stanoveného harmonogramu jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia,s výsledkem prospěl.Další podmínkou je úspěšné absolvování obou plánovaných kontrolních testů.
Konečná známka je složena z:
- Hodnocení písemné části zkoušky (80%), následného ověřením ústní zkouškou,
- Hodnocením výsledků práce studenta při samostudiu - POTy, průběžné kontrolní testy- (20%)
- Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice (společná pro presenční i kombinovanou formu studia):
A 92 – 100 % D 68 – 75 %
B 84 – 91 % E 60 – 67 %
C 76 – 83 % F méně než 60 %
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů.
Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKF_BAN1