BKF_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKF_BAS1 Bakalářský seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář bakalářské práce je nezbytným předpokladem úspěšného zpracování závěrečné bakalářské práce absolventů bakalářského studia. Jde o formu skupinových a individuálních konzultací, kde dochází k hledání konečného naplnění obsahu témat závěrečných bakalářských prací. Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na závěrečnou bakalářskou práci. Jde též o pomoc studentům formulovat cíle závěrečné bakalářské práce, zpracování hypotéz a výběr metod řešení zvoleného problému. Po absolvování tohoto kurzu bude student: - připraven na úspěšnou obhajobu bakalářské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
napsat bakalářskou práci v souladu s obsahovými a formálními požadavky;
formulovat cíle závěrečné bakalářské práce, zpracovat hypotézy a vybrat metody řešení zvoleného problému;
zúčastnit se úspěšné obhajoby bakalářské práce.
Osnova
 • Semináře: 1. Význam závěrečné bakalářské práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami (viz kurz BOX_AKAP). Kritéria hodnocení závěrečné bakalářské práce. 2. Úvod bakalářské práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí bakalářské práce. Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu závěrečné bakalářské práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou bakalářskou práci. Na co se soustředit. 3. Individuální práce na vymezení cílů a struktury bakalářské práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Na závěr tohoto období by již mělo být mezi studentem a vedoucím závěrečné bakalářské práce zcela jasná koncepce práce. 4. Individuální sběr a zpracování dat, jejich vyhodnocování a další konzultace. 5. Průběžná konzultace dosažených výsledků. 6. částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné bakalářské práce. 7. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce. 8.Průběžná kontrola dosažených výsledků. 9.Příprava aplikační části bakalářské práce. 10.Zpracování aplikační části bakalářské práce. 11.Kontrola dosažených závěrů bakalářské práce, stanovení připomínek vedoucího práce. 12. Zapracování připomínek do textu bakalářské práce, zajištění formálních náležitostí. 13. Závěrečná redakce textu. Hodnocení ze strany oponentů a vedoucího závěrečné bakalářské práce, příprava na obhajobu, konzultace posudků.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
  doporučená literatura
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • Metodika tvorby bakalářské práce. Edited by Jan Jihlavec. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 124, xxxii. ISBN 9788073726362. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování bakalářské práce a její obhajobu. Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
Bakalářský seminář má podobu konzultací s vedoucím bakalářské práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím bakalářské práce.
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí bakalářské práce je vhodné absolvovat jako volně volitelný předmět BDX_AKAP - Akademické psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého vedoucího práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKF_BAS2