BKF_POJ1 Pojišťovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 13. 3. 8:00–11:50 P302b, 12:00–15:50 P302b, So 17. 4. 8:00–11:50 P302b
Předpoklady
Předmět je koncipován jako první vstup studentů oboru Finance do problematiky pojistné vědy a volně navazuje na znalosti získané v rámci studia předmětů tohoto oboru. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vysvětlení základů teorie pojištění a zajištění, vztahů mezi pojištěním a rizikem, pojistného vztahu a procesů s ním spojených, způsobů klasifikace pojištění a pojistných odvětví, včetně vybraných produktů pojištění pro fyzické osoby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit základy teorie pojištění a zajištění, vztah mezi pojištěním a rizikem, způsoby klasifikace pojištění;
- analyzovat pojistný vztah a procesy s ním spojené,
- definovat a analyzovat pojistná odvětví, včetně vybraných produktů pojištění pro fyzické osoby;
- vysvětlit podstatu pojišťovací a zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, včetně detailů, které v těchto oblastech upravují právní normy v České republice;
- vymezit strukturu pojišťovnictví a komerčních pojišťoven zejména v České republice a charakterizovat procesy, které ve vybraných subjektech pojistného trhu probíhají;
- formulovat podstatu fungování a význam vybraných mezinárodních institucí v pojišťovnictví.
Osnova
 • 1. Pojištění, prvopočátky pojištění a pojišťovnictví, historie a současnost, pojištění a riziko, principy pojištění
 • 2. Pojistný vztah, pojistná terminologie
 • 3. Klasifikace pojištění
 • 4. Životní pojištění a jeho produkty
 • 5. Neživotní pojištění a jeho produkty
 • 6. Právní normy upravující pojišťovnictví
 • 7. Komerční pojišťovna a její činnosti
 • 8. Likvidace pojistné události (vybrané problémy z teorie a praxe)
 • 9. Zajištění, jeho úkoly a význam
 • 10. Pojišťovnictví, jeho struktura a subjekty Mezinárodní instituce v pojišťovnictví
 • 11. Distribuce v pojišťovnictví
 • 12. Pojistný trh, aktuální problémy pojistného trhu
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů, a to dle rozpisu uvedeného v interaktivní osnově předmětu.
Literatura
  povinná literatura
 • ZÁKON č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • ZÁKON č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • VÁVROVÁ, Eva. Pojišťovnictví I. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7375-784-7
 • ZÁKON č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a Roman VYBÍRAL. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. 432 stran. ISBN 9788075022714. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • Pojištění v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2756-2872]. Edited by Lucie Jandová - Petr Šlauf - Jaroslav Svejkovský. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xix, 353. ISBN 9788074005305. info
  doporučená literatura
 • BUŠTA, Pavel a Vladimír PŘIKRYL. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy. Praha: Venice Music Production, 2014. 220 s. ISBN 978-80-9042-705-1
 • BLAND, D. Pojištění: principy a praxe. The Chartered Insurance Institute. Londýn, 1993 (překlad ČAP, 1997)
 • ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a Dana MARTINOVIČOVÁ. POISTNÝ TRH teória i prax. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2011. 222 s. edícia Ekonómia. ISBN 978-80-8078-399-0. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 9788074310157. info
 • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 8086929116. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 131 s. ISBN 80-210-3990-6. info
 • MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví :teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 288 s. ISBN 8086929191. info
 • DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005. 332 s. ISBN 8086419843. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 158 s. ISBN 8021035250. info
 • Anglicko-český slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 516 s. ISBN 8024702487. info
 • Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 104 s. ISBN 8024701464. info
 • BLAND, David. Pojištění : principy a praxe. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, 1997. 1 sv. (růz. info
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Požadavky k přistoupení ke zkoušce:
1. Vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) s hodnocením prospěl. V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
2. Další podmínkou je úspěšné absolvování kontrolního testu v rámci 3. tutoriálu. Podmínka (bodové ohodnocení) pro úspěšné absolvování tohoto testu není striktně definována, neboť test je součástí zkoušky. Podmínka je tedy stanovena pro celkové hodnocení zkoušky, nikoli pro její součásti. Kontrolní test může být ohodnocen max. 8 body. Pokud student nemůže test v rámci tutoriálu fyzicky absolvovat (omluvu posoudí vyučující), napíše jej v prvních dvou týdnech zkouškového období.
Forma zkoušky a hodnocení:
Zkouška má písemnou formu. Tvoří ji kontrolní test v rámci tutoriálu a zkouškový test. Podmínka minimálního počtu bodů pro úspěšné absolvování zkouškového testu není striktně definována.
Konečná známka je tvořena: výsledkem kontrolního testu v rámci tutoriálu (max. 8 bodů) a výsledkem zkouškového testu (max. 12 bodů), popř. i hodnocením POTů (bonifikace max. 1 bod).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (18,4 – 20 bodů),
B: 84 – 91 % (16,8 – 18,3 bodu),
C: 76 – 83 % (15,2 – 16,7 bodu),
D: 68 – 75 % (13,6 – 15,1 bodu),
E: 60 – 67 % (12 – 13,5 bodu),
F: méně než 60 % (méně než 12 bodů).
Student, který bude mít po napsání kontrolního testu a zkouškového testu méně než 12 bodů, opakuje vždy jen zkouškový test.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKF_POJ1