BKF_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 týdnů. 16 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 18. 3. 17:00–17:50 P302b
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu Praxe jde o doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí, které jsou v souladu s obsahem studijního oboru Finance, účetnictví a daně zaměřeny na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů, firemních financí, účetnictví, daňové evidence a daní. Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na ekonomicko-správní fakultě připravováni. V podmínkách daných organizací je zapojit do řešení konkrétních problémů organizace včetně diskusí s významnými odborníky z oboru. Tímto procesem zajistit zvyšování úspěšnosti studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu. Vhodné je obsah praxe provázat také na téma závěrečné práce (projektu).
Výstupy z učení
V předmětu Praxe jde o doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí, které jsou v souladu s obsahem studijního oboru Finance, účetnictví a daně zaměřeny na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů, firemních financí, účetnictví, daní a daňové evidence. Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na ekonomicko-správní fakultě připravováni.
V podmínkách daných organizací je zapojit do řešení konkrétních problémů organizace včetně diskusí s významnými odborníky z oboru. Tímto procesem zajistit zvyšování úspěšnosti studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu.
Podpořit kvalitu zpracovávané závěrečné práce (projektu).
Osnova
  • a) Délka praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně dvanáct týdnů. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci jednoho semestru, více semestrů, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garant oboru (vedoucí katedry) nebo jím pověřený garant předmětu Praxe. b) Za absolvování předmětu bude uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu (vyučujícím) a rovněž ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem. c) Doporučuje se, aby praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování závěrečné práce v dané organizaci. d) Před nástupem do praxe provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení. V průběhu každého semestru je plánován jeden společný seminář, na kterém budou studenti prezentovat svoje závěrečné seminární práce obsahující průběh, výsledky a přínos praxe (závěrečná zpráva). e) Zásadou pro realizaci praxe na ESF MU je, že její průběh nemůže být důvodem k neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal.
Výukové metody
Praxe, semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Student musí k zápočtu předložit:
- Řádně vyplněné „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením pracovníka, který měl za organizaci nad praxí dohled.
- Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích praxe formou seminární práce, ve které shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe.
Podmínkou zápočtu je i účast na závěrečném semináři, na kterém bude student prezentovat seminární práci.
Informace učitele
Kontakt na učitele: valouch@econ.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_PRAX