BKF_ZOZJ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti - Pojišťovnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 12:00–15:50 P201, Pá 11. 11. 16:00–19:50 P302b, So 10. 12. 8:00–11:50 P302b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Příprava na zkoušky odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění připravuje studenty na úspěšné absolvování zkoušek odborné způsobilosti osob jednajících v rámci distribuce pojištění se zákazníky nebo jež jsou za jednání se zákazníky zodpovědné a na výkon těchto činností. Jedná se především o odbornou způsobilost podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Studenti se tak postupně seznámí s úlohou a významem finančního trhu, s principy a fungováním pojistného trhu, regulací pojistného trhu, finančními službami pojištění a zajištění, organizací a činností distribuce pojištění a zajištění.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - úspěšně absolvovat zkoušky odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění, - vykonávat činnost osoby, která v rámci distribuce pojištění jedná se zákazníky nebo je za jednání se zákazníky zodpovědná, - popsat principy a fungování finančního trhu, - vymezit strukturu a fungování pojišťovnictví a jeho subjekty, - objasnit problematiku pojistného trhu, jeho definici, úlohu a význam, - charakterizovat soukromoprávní úpravu pojištění, - vymezit regulaci a dohled nad pojišťovnictvím a popsat regulaci distribuce, - charakterizovat principy a fungování životního pojištění a jeho produktů, - vysvětlit principy investic a související rizika, - popsat principy a fungování pojištění motorových vozidel, - charakterizovat principy a fungování neživotního pojištění v rámci pojištění občanského i pojištění podnikatelů, - vysvětlit principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik.
Osnova
 • 1) Finanční trh - principy a fungování, základy teorie financí, základy finanční matematiky
 • 2) Struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví
 • 3) Pojistný trh - definice, úloha a význam
 • 4) Charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění
 • 5) Regulace a dohled, regulace distribuce
 • 6) Principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
 • 7) Investice a související rizika
 • 8) Principy a fungování pojištění motorových vozidel
 • 9) Principy a fungování neživotního občanského pojištění
 • 10) Principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
 • 11) Principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
Literatura
  povinná literatura
 • KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a Roman VYBÍRAL. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. 432 stran. ISBN 9788075022714. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 9788074310157. info
  doporučená literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • Pojištění v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2756-2872]. Edited by Lucie Jandová - Petr Šlauf - Jaroslav Svejkovský. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xix, 353. ISBN 9788074005305. info
 • ZÁRYBNICKÁ, Jana a Karel SCHELLE. Pojištění odpovědnosti za škodu : (historie a současnost). Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010. 220 s. ISBN 9788074180613. info
Výukové metody
Tutoriály (přednášky), POT
Metody hodnocení
Jde o předmět tvořený pouze tutoriály (přednáškami). Zpracování a odevzdání POTu bude hodnoceno jako prospěl/neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je ohodnocení POTu jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_ZOZJ