BKH_EKOR Ekonomika organizací

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 16:00–19:50 P102, So 14. 11. 12:00–15:50 P103, So 12. 12. 16:00–19:50 P106
Předpoklady
Předmět je určen pro 2. ročník kombinovaného studia studentů Ekonomicko-správní fakulty.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty - oboru Fyzika a management.


Předmět je určen pro studenty prezenčního studia Přírodovědecké fakulty - oboru Matematika - ekonomie.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Ekonomika organizací je vstupní, relativně samostatnou částí výuky základů podnikové ekonomiky. Seznamuje s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a výstavbou podniku. Objasňuje cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné vazby. Zaměřuje se na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s navazujícím předmětem Nauka o podniku, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje komplexní pohled na podnik. Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby podniku.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:


- interpretovat strukturu podnikohospodářských výrobních faktorů, jejich vzájemných vazeb a uspořádání


- identifikovat různé typy a formy podniků


- rozumět příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů


- analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé fáze jeho životního cykluPoznatky získané v tomto kurzu jsou rozvíjeny v navazujícícm předmětu Podniková ekonomika, kde předmětem studia jsou základní podnikové činnosti a funkce. Společně je tak poskytován komplexní pohled na podnik.

Osnova
 • 1. Organizace jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství

 • 2. Životní cyklus organizace

 • 3. Právní formy organizace

 • 4. Živnostenské podnikání a malé a střední organizace

 • 5. Výrobní faktory v organizaci

 • 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení

 • 7. Plánování a rozhodování v organizaci

 • 8. Organizování a kontrola v organizaci

 • 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon

 • 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory organizace

 • 11. Funkce organizace

 • 12. Sdružování organizací

Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr a David ŠPAČEK. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 153 s. 1. info
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 213 s. ISBN 978-80-7380-071-0. info
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 52. ISBN 9788074002748. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje v rámci POTů, kde studenti řeší praktické problémy podniku v souladu s příslušným problémovým tématem, který si vyberou. Téma POTu přitom nemusí být zcela shodné s probíraným tématem. Kromě teoretických znalostí se tak studenti naučí řešit vybraný (typizovaný) problém z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: zpracování POTu a absolvování dvou průběžných on-line testů (limit 60% na každý test).


Zkouška: jednovariantní test, 20 otázek. Limit pro úspěšné absolvování je 60%.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele

Doporučená literatura/recommended literature:

1. Mugler, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků I – III. ZčU, Plzeň, 1997 - 1998

2. Veber. J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005, ISBN 80-247-1069-2.

3. Wöhe, G. Úvod do podnikového hospodářství. C. H. Beck, Praha, 1995 ISBN 80-7079-981-1.

4. Žák, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozšířené vyd., Linde, Praha, 2002, ISBN 80-7201-381-5.

5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění

6. Zákon č. 513/1991 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKH_EKOR