BKM_MATE Matematika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (přednášející)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 6. 3. 9:00–11:50 P103, So 13. 3. 9:00–11:50 P103, So 27. 3. 12:00–14:50 P103, So 15. 5. 12:00–14:50 P104
Předpoklady
( BKM_VTMA Vstupní test do matematiky )
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu předmětu CŽV Matematika 0, CKM_MAT0, tj. :
1. Základní poznatky z logiky a teorie množin
2. Číselné obory
3. Základní poznatky z algebry - polynomy
4. Úprava algebraických výrazů
5. Funkce, základní pojmy
6. Přehled elementárních funkcí
7. Rovnice a nerovnice (Lineární, kvadratické, lomené)
8. Rovnice a nerovnice (s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem)
9. Rovnice a nerovnice (exponenciální, logaritmické, goniometrické)
10. Základy analytické geometrie
Znalosti je nutno prokázat absolvováním vstupního testu BKM_VTMA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní nástroje nezbytné pro kvantitavní analýzu v navazujících (Statistika 1, 2) i odborných předmětech (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1,...).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti
- spolehlivě zvládat rutinní operace a výpočty.
- rozumět základním matematickým konceptům
- kompetentní aplikovat potřebné postupy k řešení praktických problémů v reálných situacích.
- mít přehled o tom, jak lze matematický aparát využít v ekonomické, obchodní, manažerské a finanční oblasti.
Osnova
 • Tutoriály (v závorce čísla kapitol z SYD2008):
 • 1. Základní pojmy, posloupnosti a řady (3.1-3.6, 10.4-6.) Funkce (4.1-4.3, 5.1-5.3) Limita funkce jedné proměnné (7.9-7.12)
 • 2. Derivace (6) Použití derivací (7) Optimalizace funkce jedné proměnné (8)
 • 3. Funkce dvou proměnných (11.1-11.11.5-11.7, 13.1-13.3) Neurčitý integrál (9.1, 9.5-9.6) Určitý integrál (9.2-9.4, 9.7)
 • 4. Matice (15.2-15.5) Determinant a inverze ( 16.1-16.7) Soustavy lineárních rovnic ( 15.1, 15.6, 16.8) Lineární nezávislost ( 15.7-15.9)
Literatura
  povinná literatura
 • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  doporučená literatura
 • SYDSÆTER, Knut a Peter J. HAMMOND. Essential mathematics for economic analysis. 3rd ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xiv, 721. ISBN 9780273713241. info
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. info
 • SIMON, Carl P. a Lawrence BLUME. Mathematics for economists. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1994. xxiv, 930. ISBN 0393957330. info
 • HOY, Michael. Mathematics for economics. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. xiv, 959. ISBN 9780262516228. info
Výukové metody
Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tutoriálů. Od studentů se očekává samostudium, v průběhu semestru musí odevzdat POT a zpracovat průběžná autokorekčních cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, hodnocení se odvozuje z celkového bodového zisku získaného:
- v závěrečném písemném testu (70%)
- za práci doma - autokorekční cvičení (20%)
- z hodnocení POTu (10%)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKM_MATE