BKP_SPPR Správní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 16:00–18:50 P103, So 5. 12. 16:00–18:50 P302b
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zejména pak na předmět Základy práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat znalost správního práva, zejména tzv. obecné části správního práva (právní regulace organizace a činnosti veřejné správy, právní záruky zákonnosti veřejné správy, základy správního práva trestního), jakož i tzv. zvláštní části správního práva s ohledem na profil absolventa ekonomicko-správní fakulty (např. živnostenská správa či vnitřní správa).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny správního práva tak, aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní situace.
Osnova
 • 1. Stát a právo. Struktura státní moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní). Základy práva a jeho systém. Pojem a charakteristika správního práva, systém správního práva, prameny a normy správního práva, subjekty správního práva a veřejné správy, správně právní vztahy. Veřejná správa a správní právo. Obecné vymezení veřejné správy, státní správa a její charakteristické rysy, samospráva a její charakteristické rysy.
 • 2. Organizace veřejné správy I. (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice.)
 • 3. Organizace veřejné správy II. (Organizace samosprávy v České republice, zájmová samospráva, reforma veřejné správy, místní samospráva, regionální samospráva.)
 • 4. Činnost veřejné správy I. (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy.)
 • 5. Činnost veřejné správy II. (Správní akty, jejich charakteristika a členění, pravidla vydávání, možnosti nápravy a exekuce.)
 • 6. Dozor a kontrola veřejné správy I. (Kontrola jako součást veřejné správy, její funkce, požadavky, pojetí a specifika. Správní administrativní dozor, státní dozor nad veřejnoprávními korporacemi, vnitřní dozorčí činnost - kontrola VS v užším smyslu. Parlamentní kontrola veřejné správy, kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, Veřejný ochránce práv, svobodný přístup k informacím, petice a stížnosti.)
 • 7. Dozor a kontrola veřejné správy II. (Soudní kontrola veřejné správy v ČR. Správní soudnictví: ústavní a mezinárodněprávní základy, aktuální zákonná úprava. Ústavní soudnictví: ústavní základy a aktuální zákonná úprava, ústavní stížnosti, rozhodování o zrušení právních předpisů. Soudnictví podle části páté občanského soudního řádu.)
 • 8. Správní právo trestní (Správně právní odpovědnost a odpovědnost za porušení norem správního práva. Správně právní odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, specifika tzv. přestupkového řízení. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty.)
 • 9. Vnitřní správa (Orgány a základní instituty vnitřní správy, osobní stav obyvatelstva, právo sdružovací a shromažďovací.)
 • 10. Bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, správa policie, Policie ČR, Bezpečnostní informační služba, obecní policie. Správa obrany státu.)
 • 11. Správa zdravotnictví (Orgány a základní instituty veřejné správy zdravotnictví, všeobecné zdravotní pojištění.)
 • 12. Správa školství (Orgány a základní instituty veřejné správy základního a středního školství. Orgány a základní instituty veřejné správy vysokého školství.)
 • 13. Živnostenská správa (Orgány a základní instituty živnostenské správy, oprávnění k živnostenskému podnikání, podmínky, procedura vzniku, odlišnosti živnostenské správy mezi režimem živností ohlašovacích a živností koncesovaných.)
 • Přednášky jsou rozvrhově organizovány do 2 tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1. - 6. 2. Témata č. 7 - 13. Rozpis tématické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu. Podrobnější studijní harmonogram je obsahem DSO.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Správní proces byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu dle harmonogramu zveřejněném v IS/Studijních materiálech předmětu i pro zpracování POTu jsou určeny studijní texty Správní proces. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva a Evropské právo. Uvedené studijní texty Vám umožní lépe pochopit důvody pro uplatňování procesních pravidel upravených ve Správním řádu a také i případné důsledky jejich nerespektování. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Distanční studijní opora: "Správní právo - zláštní část", Brno, ESF 2012. Dostupná ve Studijních materiálech předmětu v IS ESF MU.
 • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 74 s. ISBN 8021036001. info
  doporučená literatura
 • JURNÍKOVÁ, Jana. Správní právo - zvláštní část : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 103 s. ISBN 8021035765. info
 • KADEČKA, Stanislav, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 220 s. ISBN 802103050X. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8. info
 • FOLTAS, Tomáš a Lukáš HLOUCH. Základy správního procesu. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. 239 s. ISBN 978-80-904083-1-9. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
Výukové metody
Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí písemné testy, rešerše literatury.
Metody hodnocení
Kurz probíhá distanční formou studia.
Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře. Podrobnější informace jsou obsaženy v Pokynech ke studiu (viz Studijní materiály předmětu).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPSP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKP_SPPR