BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 6 hodin. 6 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 16:00–18:50 P106, Pá 27. 11. 12:00–14:50 P302a
Předpoklady
! BKR_REPO Regionální ekonomie a politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie vyučované v kurzech Mikroekonomie a Makroekonomie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Předmět je jedním ze základních kurzů studia oboru Regionální rozvoj a správa, jeho absolvování vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu dalších regionálně zaměřených předmětů.

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace.
Výstupy z učení
Po jeho absolvování budou schopni vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, setkají se s teorií polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace a sami budou schopni zhodnotit její praktický význam. Dále budou umět definovat pojem region, proniknou do problematiky regionalizace území, získají nadhled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnostech ovlivnění meziregionálních nerovností. V neposlední řadě proniknou do problematiky regionální politiky ČR, pochopí návaznost české regionální politiky na evropskou. Seznámí se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.
Osnova
 • 1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomický prostorový systém. Teoretické přístupy k vysvětlení EPS
 • 2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Roscher, Weber)
 • 3. Lokalizační teorie – 20. – 50. léta 20. století
 • 4. Aglomerační efekty. Prostorová koncentrace a disperze.
 • 5. Region. Regionalizace. Homogenní regiony.
 • 6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí
 • 7. Regionální rozvojové a růstové teorie – Teorie polarizovaného rozvoje, Teorie exportní báze
 • 8. Ekonomická úroveň regionů – faktory ovlivňující EÚR
 • 9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele
 • 10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle ekonomických škol
 • 11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu
 • 12. Regionální politika ČR v aktuálním programovém období
 • 13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty RP ČR
Literatura
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 170 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3478-5. info
 • JEŽEK, Jiří. Prostorová a regionální ekonomika. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1998. 234 s. ISBN 80-7082-483-2. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek a seminářů. Předpokládá se samostudium povinné literatury.
Metody hodnocení
Je vyžadována seminární práce (POT). Písemná zkouška (pro úspěšné ukončení předmětu je požadováno dosažení 70 % bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_REPO.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKR_REK1