BKV_SOPE Ekonomická sociologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět vede k poznání jednak sociologie jako vědy zabývající se strukturou a dynamickým rozvojem moderní společností, jednak k hlubšímu pochopení samotné struktury společnosti a jejího vývoje. Hlavní koncepční rámec předmětu vychází z disciplíny ekonomické sociologie. Cílem je představit a vysvětlit základní témata ekonomické sociologie, která jsou relevantní pro pochopení fungování komplexních tržních společností.
Výstupy z učení
Předmět je navržen tak, aby studenti po jeho absolvování:
- porozuměli sociologii jako vědě a pochopili vztah mezi sociologickým a ekonomickým pohledem na lidské jednání
- získali základní orientaci o struktuře a dynamice společnosti
- osvojili si pojmový aparát pro popis vývoje a struktury společnosti
- získali schopnost dívat se na ekonomický život z širší společenské perspektivy.
Osnova
 • 1. Co je sociologie - předmět zkoumání sociologie, počátky sociologického myšlení
 • 2. Úvod do ekonomické sociologie - hlavní myšlenky, paradigmata
 • 3. Formální organizace - vysvětlení pojmu, společenská organizace jako způsob formalizace lidské činnost
 • 4. Sociální stratifikace (rozvrstvení)- hierarchické rozdělení společnosti, sociologické vysvětlení nerovnosti
 • 5. Homo anti-economicus
 • 6. Sociologie pracovních trhů
 • 7. Gender a ekonomická sociologie
 • 8. Postkomunistické ekonomické systémy
 • 9. Sociologický pohled na některé problémy dnešní české společnosti
 • 10. Současné globální trendy a jejich důsledky - sociologické aspekty globálního hospodářského vývoje
Literatura
  povinná literatura
 • Kniha sociologie. Translated by Ivana Rybecká. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2016. 352 stran. ISBN 9788024253954. info
 • The handbook of economic sociology. Edited by Neil J. Smelser - Richard Swedberg. 2nd ed. New York: Russell Sage Foundation, 2005. ix, 736. ISBN 0691121265. info
  doporučená literatura
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie :[problémy, teorie, empirie]. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 s. ISBN 8086429431. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová. Vyd. 1., aktualiz. a rozš. Praha: Argo, 2013. 1049 s. ISBN 9788025708071. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek, dále četba a zpracování individuální písemné práce.
Metody hodnocení
Kurz se skládá ze dvou dvouhodinových bloků přednášek a průběžného samostudia. Závěrečné hodnocení má podobu písemné zkoušky, která bude vycházet ze zadané literatury a přednášek. V průběhu semestru musí student vypracovat jeden POT dle zadání. K absolvování kurzu je třeba získat minimálně 60% z celkového počtu bodů (po sečtení výsledků za POT a závěrečný test).
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.