BKV_VEF1 Veřejné finance 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BKE_MAE1 Makroekonomie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit teoretických znalostí veřejných financí, ale zejména rozvíjet schopnost studentů tyto znalosti aplikovat při dalším studiu a ve svém profesním životě.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí

- popsat systém veřejných rozpočtů a jeho jednotlivých částí

- interpretovat rozpočtový proces

- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů

- rozumět fondovému financování

- srovnat modely fiskálního federalismu

- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů

- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů

Systém poznatků získaných v tomto kurzu vytváří teoreticko-metodologickou bázi pro pochopení navazujících předmětů kombinovaného bakalářského studia.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou základních bloků. První blok (témata 1 - 6) se zaměřuje na základní prvky veřejných financí, strukturu veřejných výdajů a příjmů a řízení financí ve veřejném sektoru. Druhý blok (témata 7- 12) se zabývá fiskálním federalismem v kontextu místních rozpočtů a dále mezinárodními veřejnými financemi.

 • 1. Teorie veřejných financí

 • 2. Veřejné výdaje

 • 3. Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla

 • 4. Reformy veřejných rozpočtů

 • 5. Reformy důchodového systému

 • 6. Teorie fiskální nerovnováhy

 • 7. Fiskální federalismus

 • 8. Finanční systém obcí

 • 9. Finanční systém krajů

 • 10. Hospodaření organizací státu a územně samosprávných celků

 • 11. Mezinárodní veřejné finance

 • 12. Finanční systém EU a strukturální operace

Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
  doporučená literatura
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 9788073576981. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Hospodaření krajské samosprávy. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 204 s. ISBN 978-80-210-5423-3. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. URL info
 • NAHODIL, František. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 359 s. ISBN 9788073801625. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 238 s. ISBN 9788021045118. info
 • PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Robert JAHODA. Veřejné finance v ČR a EU. první. Brno: MU, 2004. 170 s. první. ISBN 80-210-3410-6. info
  neurčeno
 • HYMAN, David N. Public finance : a contemporary application of theory to policy. 9th ed. Mason: Thomson South-Western, 2008. xix, 748. ISBN 9780324537192. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou dvou přednášek (každá po čtyřech hodinách), resp. tutoriálů. Tutoriály se soutředí na vysvětlení základních témat veřejných financí, následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkoušku. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky:


1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,


2. úspěšně absolvuje on-line test v IS MU ve stanoveném termínu (za úspěšný se považuje test s minimálně 60 % správných odpovědí).


Podrobné informace k vypracování a hodnoceí POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "-" nebo "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.


Žádáme studenty, aby své vypracované POTy neposílali jiným studentům jako možné vzory pro zpracování POTu. V případě jakýchkoliv pochybností o originalitě POTu, je ze strany učitele postupováno podle disciplinárního řádu ESF MU.

Informace učitele
Student by měl sledovat aktuální stav k řešené problematice v médiích a na www stránkách MF ČR a dalších institucí.

Students should follow the current development of the concerned issues in the media and on webpages of the Ministry of Finance and other institutions.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Zapisují si studenti, kteří mají splněno BKE_MAE1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKV_VEF1