BKV_VESP Veřejná a sociální politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! BKV_ZASP Základy sociální politiky
Passing the Fundamentals of Public Economie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vaeřejná a sociální politika (VESP) Kurz navazuje na poznatky získané v kurzech Veřejná ekonomie, Veřejné finance, Ekonomika veřejného sektoru. Hlavní cíle kurzu: objasňuje hodnotová východiska, funkce a principy sociální politiky, vysvětluje její obsah, nástroje, legislativu a organizaci. Blíže se zaměřuje zejména na oblast sociálního zabezpečení (sociální pojištění, podpora a pomoc), rodinné politiky a bydlení. Výklad sleduje utváření a vývoj sociální a veřejné politiky ve světě a u nás, zvláště pak nejnovější vývojové tendence v zemích Evropské unie, i problémy, spojené se sociální a ekonomickou transformací v České republice. Posluchači procvičí analýzu problémů, řešených v opatřeních sociální politiky a hodnocení jejich sociální a ekonomické efektivity. Požadavky k zápočtu: seminární práce, přednesený referát z vybrané problematiky. Forma zkoušky: test základních znalostí, ústní zkouška.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- objasnit cíle, principy sociální politiky;
- objasnit cíle, principy veřejné politiky;
- orientovat se ve struktuře veřejné a sociální politiky;
- vysvětlit obsah, nástroje a legislativu veřejné a sociální politiky ;
- uvést praktické příklady.
Osnova
 • 1.-2. týden semestru samostudium (1.+2. kapitola) 3.-4. týden samostudium (3.+4. kapitola) 5.-6. týden samostudium (5.-6. kapitola) 7.-8. týden samostudium (7.-8. kapitola) 9. týden práce na POTu 10. týden příprava na tutoriál, příprava a konzultace k POT 11. týden samostudium (9. kapitola) 12. týden samostudium (10. kapitola) 13. týden samostudium (11. kapitola), prezentace POTu
Literatura
  povinná literatura
 • WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 128 s. ISBN 8021036575. info
  doporučená literatura
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. info
 • DURDISOVÁ, Jaroslava. Sociální politika. Vyd. 2., přeprac. Praha: ASPI, 2002. 376 s. ISBN 80-86395-33-2. info
 • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 80-85963-71-X. info
  neurčeno
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktualiz. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 542 s. ISBN 978-80-7357-585-4. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech aplikují své znalosti a výsledky pak prezentují.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: písemná část = 50% hodnocení, seminární práce (POT) = 50% hodnocení
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět BKV_ZASP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKV_VESP