BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 14:35–16:05 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_DET1/01: každé liché pondělí 18:00–19:35 P106, J. Jonáš
BPE_DET1/02: každé sudé pondělí 18:00–19:35 P106, J. Jonáš
BPE_DET1/03: každou lichou středu 14:35–16:15 S301, J. Menšík
BPE_DET1/04: každou sudou středu 14:35–16:15 S301, J. Menšík
BPE_DET1/05: každý lichý čtvrtek 12:50–14:30 P201, J. Menšík
BPE_DET1/06: každý sudý čtvrtek 12:50–14:30 P201, J. Menšík
BPE_DET1/07: každou lichou středu 16:20–17:55 P106, J. Menšík
BPE_DET1/08: každou sudou středu 16:20–17:55 P106, J. Menšík
Předpoklady
(( PEMIKI Mikroekonomie I || PEMIAI Microeconomics I || PřF:E1311 Mikroekonomie I || BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 || BPE_MIC1 Microeconomics 1 ))&&(! PEHSEM Hlavní směry ek. myšlení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF a studenty mateřských oborů
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti orientaci ve vývoji ekonomického myšlení do marginalistické revoluce včetně porozumění obsahu základních mezníků jako východiska pro interpretaci proměn v ekonomické teorii a osvojí si komplexní předpoklady pro pochopení souvislostí následného vývoje ekonomie. Hlubší seznámení se se základními ekonomickými koncepty v kontextu jejich vývoje a změn v jejich pojetí dále výrazně prohloubí kvalitu ekonomického stylu myšlení studentů.
Osnova
 • 1. Antika, křesťanství a scholastika
 • 2. Merkantilismus a kameralistika
 • 3. Formování (klasické) ekonomie
 • 4. Fyziokraté a Turgot
 • 5. A. Smith a vznik klasické školy
 • 6. Klasická politická ekonomie
 • 7. Heterodoxní ekonomické proudy
 • 8. Marginalistická revoluce
 • 9. Rakouská škola
 • 10. Lausanská a Cambridgeská škola
Literatura
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEHSEM.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.