BPF_CZAF Cvičení ze základů financí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. k = 2,00. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
Ing. Mgr. Martin Stachoň (cvičící)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPF_CZAF/01: Po 8:00–9:50 P106, M. Stachoň
BPF_CZAF/02: Út 8:00–9:50 P106, M. Sponerová
BPF_CZAF/03: Čt 8:00–9:50 P302a, M. Stachoň
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 99/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí;
porozumí fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů;
budou schopni interpretovat vývoj financí, jejich současné problémy a trendy, makroekonomické a finanční indikátory a jejich vliv na národní a mezinárodní finanční trhy.
Výstupy z učení
Studenti byli seznámeni s obecnými základy a principy financí, získali přehled o fungování, organizaci, subjektech a aktuálním vývoji finančních trhů. Studenti dále byli seznámeni s vývojem financí, jejich současnými problémy a trendy, s makroekonomickými a finančními indikátory a jejich vlivem na národní a mezinárodní finanční trhy. Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových, veřejných a mezinárodních financí.
Osnova
 • 1.Úvod do financí;
 • 2.Časová hodnota peněz;
 • 3.Základy finanční matematiky;
 • 4.Finanční trhy;
 • 5.Bankovnictví;
 • 6.Osobní finance, Finanční gramotnost vybraných skupin obyvatel ČR;
 • 7.Kontrolní test 1;
 • 8.Podnikové finance;
 • 9.Mezinárodní finance;
 • 10.Mezinárodní měnová spolupráce;
 • 11.Makroekonomické a finanční ukazatele;
 • 12.Kontrolní test 2;
 • 13.Opravné a náhradní zápočtové testy.
Literatura
  doporučená literatura
 • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. 6th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. xxxix, 675. ISBN 9780321374219. info
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. info
 • SYROVÝ, Petr a Martin NOVOTNÝ. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2005. 176 s. ISBN 8024710986. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211. info
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 452 stran. ISBN 9788072612871. info
 • MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 269 s. ISBN 8024510537. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty, analýzy hospodářských výsledků firem, výpočty efektivnosti investic, případové studie, domácí cvičení.
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát v týdnech dle harmonogramu. Pokud student nemůže fyzicky absolvovat 1 ze seminárních testů (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše náhradní test v posledním výukovém týdnu. Podmínkou získání zápočtu je absolvování 2 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 % a více. Student, který na seminářích neuspěje – tzn. výsledné hodnocení průběžných testů nedosáhne 60%, bude psát náhradní test z celé látky.Podmínkou úspěšného absolvování náhradního testu je dosažení alespoň 60 %. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPF_CZAF