BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Nešleha (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 9:20–11:00 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIU2/01: St 9:20–11:00 P201, F. Hampl
BPF_FIU2/04: Čt 12:50–14:30 P303, E. Hýblová
BPF_FIU2/05: Čt 14:35–16:15 P201, Z. Křížová
BPF_FIU2/06: Čt 11:05–12:45 P103, J. Nešleha
BPF_FIU2/07: Čt 16:20–17:55 P201, Z. Křížová
BPF_FIU2/11: Čt 12:50–14:30 P103, P. Valouch
BPF_FIU2/13: Út 18:00–19:35 P303, J. Vodáková
BPF_FIU2/14: St 7:40–9:15 S311, J. Hvozdenská
BPF_FIU2/15: St 9:20–11:00 S311, J. Nešleha
Předpoklady
( PFFUI Finanční účetnictvíI || BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&(! PFFUII Finanční účetnictví II )
Předmět Finanční účetnictví II navazuje na Finanční účetnictví I a na znalosti, které si studenti osvojili dosavadním studiem základních kursů na ESF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 401 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/401, pouze zareg.: 0/401, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/401
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat teoretické přístupy k identifikaci problému a navrhnout účetní řešení,
- používat adekvátní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech,
- analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření,
- sestavit účetní výkazy podniku.
Osnova
  • 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, inventarizace a analytická evidence. 2. Metody účtování o zásobách, jejich oceňování, inventarizace a analytická evidence. 3. Specifické postupy účtování o zásobách vlastní produkce. Zvláštní případy účtování zásob na konci účetního období. 4. Postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. 5. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích v obchodních vztazích. 6. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi, společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv. 7. Účtování o vlastním kapitálu účetní jednotky. Změny základního kapitálu, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 8. Účtování o dlouhodobých cizích závazcích a rezervách. Emise dluhových cenných papírů a dlouhodobé bankovní úvěry. 9. Náklady a výnosy – postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, výpočet daně z příjmů splatné. Odložená daň z příjmů. 10. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů. 11. Sestavení závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve vlastním kapitálu. 12. Informační technologie v účetnictví (softwarové produkty) 13. Směry harmonizace účetnictví (v rámci evropské integrace, IFRS a US GAAP)
Literatura
    povinná literatura
  • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 239 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6. info
  • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 157 s. ISBN 978-80-7380-485-5
    doporučená literatura
  • KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého [Kovanicová, 2000]. 10. aktualizované vyd. Praha: Polygon, 2000. 374 s. + Ú. ISBN 80-7273-003-7. info
Výukové metody
Přednáška z teorie, na seminářích účtování hospodářských operací typických pro obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování účetní záverky.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování kontrolních testů v průběhu semestru (dva testy po 27 bodů, k připuštění ke zkoušce nutné dosáhnout minimálně 17 bodů). Další z podmínek připuštění ke zkoušce je prezentace příkladu u tabule, kterou musí každý student absolvovat v průběhu semestru na jednom ze seminářů. Příklad u tabule zadává studentovi učitel vždy s týdenním předstihem. Zkouška je písemná (2 až 3 teoretické otázky a 2 až 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Navazující předměty
Informace učitele
K úspěšnému zvládnutí výuky právních a vybraných finančních předmětů zajišťuje katedra práva ve spolupráci s katedrou financí:
a) možnost studovat s pomocí ASPI (Právního informačního systému). ASPI je přístupné z počítačů v počítačových učebnách v budově ESF a současně i mimo budovu ESF prostřednictvím terminálového přístupu. Návod pro připojení na terminálový server ASPI naleznete zde:
http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi
nebo
http://www.econ.muni.cz/t1736/
b) možnost studovat ze studijních textů s odkazy na ASPI, které jsou zveřejněné na webu: http://pravoesf.econ.muni.cz/
c) ke studiu je možné využít texty na webové aplikaci mimo počítačové učebny ESF. V tomto případě je nutné se připojit na terminálový server ASPI (pokyny:
http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi
nebo
http://www.econ.muni.cz/t1736/
a zde spustit ASPI + spustit studijní webový portál.
Upozornění:
I. (Pozn.: Spouštění programu ASPI z internetového prohlížeče:
Uživatel, který používá webový portál pravoesf.econ¬.muni.cz a chce ze stránek tohoto portálu zobrazovat nějaký konkrétní paragraf v programu ASPI, tak musí provést následující:
Po svém prvním přihlášení na terminálový server, ještě před otevřením webu pravoesf.econ¬.muni.cz musí uživatel napřed spustit program ASPI (prostřednictvím ikony ASPI na ploše). Tím se v uživatelském profilu vytvoří potřebná asociace na program ASPI).
II. Texty zveřejněné na webu jsou určené výlučně pro studijní účely a je nutné je řádně citovat.
Kupř. Mervartová, J. Pracovní poměr. Studijní text. Právní webový portál ESF MU. /On-line 19012015/. Dostupné z:
http://pravoesf.econ.muni.cz/o-projektu/pracovni-pravo/studijni-text/3-pracovni-pomer
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.