BPF_MSUV Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPF_MSUV/01: Čt 14:00–15:50 P303, E. Hýblová
Předpoklady
BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/53, pouze zareg.: 0/53, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/53
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s harmonizací účetnictví v oblasti malých a středních firem. Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky a porovnání s českou legislativou.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: charakterizovat metody harmonizace účetnictví v malých a středních podnicích, používat principy uznávání a oceňování položek účetní závěrky.
Osnova
 • Úvod. Charakteristika malých a středních podniků. Česká legislativa.
 • Mezinárodní standard. Koncepty a základní pravidla; Součásti účetní závěrky (rozvaha, výkaz o úplném výsledku hospodaření.

 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, výkaz zisků a rozpoznaných zisků, výkaz peněžních toků. Konsolidovaná účetní závěrka.

 • Účetní pravidla, odhady a chyby. Zásoby.

 • Pozemky, budovy a zařízení. Leasingy. Snížení hodnoty aktiv

 • Nehmotná aktiva jiná než goodwill. Podnikové kombinace a goodwill.

 • Rezervy, podmíněné závazky. Výnosy. Vlastní kapitál. Daně ze zisku.

 • Výpůjční náklady. Státní dotace. Převody cizích měn.

 • Přechod na IFRS pro malé a střední podniky.

Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 92 s. ISBN 978-80-210-5319-9. info
  doporučená literatura
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs). London: International Accounting Standards Board, 2009. 230 s. ISBN 9781907026171. info
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs) : illustrative financial statements, presentation and disclosure checklist. London: International Accounting Standards Board, 2009. 64 s. ISBN 9781907026164. info
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu dvě hodiny seminářů týdně. Důraz je kladen na samostudium, předpokládá se aktivní účast. Semináře jsou zaměřeny na postupy uznávání, oceňování, a účtování majetku a závazků v souladu se standardem pro malé a střední firmy.
Metody hodnocení
Typ výuky: 0/2 (seminář). Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování dvou testů v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %), aktivní účast na seminářích, prezentace teorie a příkladů. Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace až FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.