BPH_EKOR Ekonomika organizací

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 9:20–11:00 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_EKOR/01: Út 7:40–9:15 P304, M. Sedláček
BPH_EKOR/02: Út 11:05–12:45 P104, J. Novotný
BPH_EKOR/03: St 9:20–11:00 S311, P. Mikuš
BPH_EKOR/04: Čt 14:35–16:15 S311, P. Marinič
BPH_EKOR/05: St 16:20–17:55 S311, P. Mikuš
BPH_EKOR/06: St 12:50–14:30 S315, J. Novotný
BPH_EKOR/07: Út 9:20–11:00 S311, P. Suchánek
BPH_EKOR/08: Čt 16:20–17:55 P403, P. Marinič
BPH_EKOR/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Mikuš
BPH_EKOR/10: Út 9:20–11:00 P304, M. Sedláček
BPH_EKOR/11: Po 7:40–9:15 P303, M. Štěrba
BPH_EKOR/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Novotný
BPH_EKOR/13: St 16:20–17:55 P304, P. Suchánek
Předpoklady
Předmět je určen pro 2. ročník prezenčního studia studentů Ekonomicko-správní fakulty.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty - oboru Fyzika a management.


Předmět je určen pro studenty prezenčního studia Přírodovědecké fakulty - oboru Matematika - ekonomie.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Ekonomika organizací je vstupní, relativně samostatnou částí výuky základů podnikové ekonomiky. Seznamuje s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a výstavbou podniku. Objasňuje cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné vazby. Zaměřuje se na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s navazujícím předmětem Nauka o podniku, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje komplexní pohled na podnik.

Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby podniku. Po absolvování kurzu by student měl být schopen:


- interpretovat strukturu podnikohospodářských výrobních faktorů, jejich vzájemných vazeb a uspořádání


- identifikovat různé typy a formy podniků


- rozumět příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů


- analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé fáze jeho životního cykluPoznatky získané v tomto kurzu jsou rozvíjeny v navazujícícm předmětu Nauka o podniku, kde předmětem studia jsou základní podnikové činnosti a funkce. Společně je tak poskytován komplexní pohled na podnik.

Osnova
 • 1. Organizace jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství

 • 2. Životní cyklus organizace

 • 3. Právní formy organizace

 • 4. Živnostenské podnikání a malé a střední organizace

 • 5. Výrobní faktory v organizaci

 • 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení

 • 7. Plánování a rozhodování v organizaci

 • 8. Organizování a kontrola v organizaci

 • 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon

 • 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory organizace

 • 11. Funkce organizace

 • 12. Sdružování organizací

 • 13. Finanční analýza organizace

Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr a David ŠPAČEK. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 153 s. 1. info
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 213 s. ISBN 978-80-7380-071-0. info
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 8071792284. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje na cvičeních, kde studenti řeší praktické příklady z příslušných problémových témat. Kromě teoretických znalostí se tak studenti naučí řešit vybrané (typizované) problémy z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, absolvování dvou průběžných testů, absolvování ústní části zkoušky.


Zkouška: písemná a ústní.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele

Doporučená literatura/recommended literature:

1. Mugler, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků I – III. ZčU, Plzeň, 1997 - 1998

2. Veber. J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005, ISBN 80-247-1069-2.

3. Wöhe, G. Úvod do podnikového hospodářství. C. H. Beck, Praha, 1995 ISBN 80-7079-981-1.

4. Žák, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozšířené vyd., Linde, Praha, 2002, ISBN 80-7201-381-5.

5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění

6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.