BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Jiné omezení: Pokud by byl max počet studentů překročen, je potřeba přidat další seminární skupinu nebo přesunout semináře do učebny s více jak 24 PC
Mateřské obory
Cíle předmětu
Anotace Předmět syntetizuje znalosti z předcházejících kurzů informatického a ekonomického zaměření. Studenti se dozví zásady tvorby a zavádění informačních systémů (dále jen ERP - Enterprise Resource Planning System) do firem, přínos využívání těchto nástrojů a bezpečnostní rizika s tím spojená. Bude uvedena charakteristika těchto systémů, jejich kategorizace, přehled systémů na trhu a základní terminologie. Budou probírány aspekty spojené s implementacemi těchto systémů a vedení implementačních projektů. Budou probírány marketingové metody používané při prodeji ERP a charakteristika tržního segmentu pro tuto komoditu. V rámci výuky budou studenti seznámeni se strukturou a základními funkcemi vybraného ERP (Microsoft Dynamics NAV 2016 RTC CZ- třívrstvá architektura). Součástí předmětu je i seznámení s vybranými metodami řízení procesů, které se používají jak při řízení implementačních projektů, tak i pro podporu řízení a rozhodování v návaznosti interpretaci informací poskytovaných právě ERP systémy. Jedná se o Teorii omezení, Balanced Score Card, Metodu kritického řetězce, základy OLAP technologie a Workflow a vybrané nástroje pro analýzu trhu jako je Balanced ScoreCard, Bostonská matice,Gartnerova magická matice,Ishikawa Fishbone diagram, Paretova,metoda Kepner-Tregoe a využívání nástrojů pro optimalizaci procesů pomocí metody lineárního programování. Základy principu a využívání Littlova zákona. Hlavní cíle předmětu jsou : porozumění důvodům využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů; osvojení základních vazeb a funkcí samotného ERP; seznámení se s trhem a charakterem obchodu zaměřeného na prodej nehmotného investičního majetku a služeb s tím spojených; pochopení základů moderních manažerských metod a vymezení problémů „zahnízděných“ v řade obchodních a výrobních procesů, kde zákazníci očekávají od využívání ERP nástroje pomoc při snižování neblahého vlivu těchto problémů; definování přínosů, které zákazníci od úspěšné implementace ERP čekávají očekávají. Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci a výraznou konkurenční výhodu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět důvodům využívání moderních ERP systémů;
- orientace na trhu s ERP systémy;
- interpretovat zákazníkům charakter služeb spojených s implementacemi těchto systémů;
- provést předprodejní analýzu a to na základě požadavků zákazníků navrhnout perimetr řešení postaveném na funkcích ERP systémů;
- definovat přínosy využívání ERP systémů;
- využívat při dohledávání optimálního řešení metody řízení operací;
Osnova
 • 1.týden: Charakteristiky ERP I, trh s informačními systémy, terminologie I,architektura ERP
 • 2.týden: Charakteristiky ERP II, terminologie II, ovládání ERP, úvod do hlavních struktur ERP
 • 3.týden: Očekávané přínosy používání ERP, kritické faktory a rizika, personální zabezpečení projektů a implementačních týmů
 • 4.týden: Bloková vnitřní struktura ERP I, workflow a ERP
 • 5.týden: Bloková vnitřní struktura ERP II, OLAP a ERP
 • 6.týden: Úvod–sklady v ERP, marketing a ERP,SWOT,Bostonská matice
 • 7.týden: Nákup a Prodej v ERP, doplňující systémy k ERP systémům, back a front-office, MIS, OIS
 • 8.týden: Účetnictví a řízení financí v ERP I a analytické nástroje , Teorie omezení
 • 9.týden: Implementace a metodologie řízení projektů, Kritický řetěz I
 • 10.týden: Prodej a pohledávky a analýzy , Kritický řetěz II
 • 11.týden: Účetnictví a řízení financí v ERP II
 • 12.týden: Logistika ERP I a analýzy, Balance Score Card
 • 13.týden: Výroba ERP II a analýzy, Fishbone diagram
Literatura
  povinná literatura
 • BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 142 s. ISBN 8024702142. info
 • Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8224A, Introduction Training. : Bertelsmann Media, 2004. info
  doporučená literatura
 • VYMĚTAL, Dominik Dr.Sc. Podnikové informační systémy-ERP. první. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně- podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. 453 s. ISBN 978-80-7248-618-2. info
 • VYMĚTAL, Dominik. Základy informatiky pro ekonomy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 123 s. ISBN 9788072485345. info
 • VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 278 s. info
 • POUR, Jan. Informační systémy a elektronické podnikání. Praha, 2001. ISBN 80-245-0277-5. info
 • BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. Edited by Roman Blažíček. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. ISBN 9788024743073. info
 • BASL, Josef, Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 213 s. ISBN 80-247-0613-X. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení, modelování typických případových studií s pomocí systému ERP a následné diskuze,samostudium. Pro studiu ERP MS Dynamics NAV 2016 slouží balík učebních materiálů dodaných vyučujícím včetně e-learningu.
Metody hodnocení
Pro prezenční studium je kurz rozdělen na 13 bloků přednášek po dvou hodinách a navazující semináře jsou taktéž rozděleny do 13 bloků po dvou hodinách. Předmět se nevyučuje ani pro kombinované a ani pro distanční studium. Komplexnímu charakter předmětu vynucuje časté prokládání přednášek praktickými příklady. Z tohoto důvodu je účast studentů ve výuce povinná jak na přednáškách tak i na seminářích. V hodině vyžaduje vyučující diskusi na probíraná témata nebo příklady z reálné praxe, kterou jsou průběžně studentům překládány pro lepší pochopení využitelnosti vyučovaných nástrojů a metod. Studentům je poskytnuta možnost si nainstalovat poslední platnou DEMO verzi ERP NAV i na své soukromé počítače, aby si mohli doma procvičovat příklady probírané ve výuce. Jejich znalosti a schopnosti ovládat ERP systém jsou průběžně ve výuce kontrolovány vyučujícím. Závěrečné hodnocení se skládá z písemné části, ve které si student připraví podklady pro ústní zkoušku zprobíraných metod a dále pak praktické ukázky využívání ERP systému na dané téma. Otázky jsou vždy v předstihu a po jejich vysvětlení studentům uloženy na serveru ve studijních materiálech. Součásti studijních materiálů je i soubor power pointových přednášek, kde jsou jednotlivé soubory vždy po přednášce uloženy na server se studijními materiály. Další materiály jsou písemné návody pro provádění vybraných klíčových operací ERP. Otázky z BPH_PIS1 tvoří základ otázek používaných s státních závěrečných bakalářských zkoušek z Podnikových informačních systémů. Znalosti získané v tomto předmětu jsou velice užitečné pro vypracování závěrečné bakalářské práce. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.