BPH_POEK Podniková ekonomika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! BPH_NAPO Nauka o podniku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: (nezapisují si studenti, kteří již absolvovali předmět BPH_NAPO)
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Podniková ekonomika navazuje na vstupní část výuky základů předřazeného předmětu Ekonomika organizací. Podnik je zde vnímán v kontextu čtyř základních hledisek. Prvním je vnímání podniku jako tvůrce hodnoty z hlediska existující poptávky na trhu. Dalším hlediskem je rozhodování o produkci podniku z pohledu analýzy nákladů doplněné o vědeckotechnický rozvoj a s tím související inovace v podniku. Následuje hledisko realizace produkce na trhu v rámci odbytu a s tím související stanovení cen, jako nástroje k dosažení hlavních podnikových cílů. Posledním hlediskem je kapitálová výstavba podniku z hlediska investičního a finančního rozhodování. Cílem předmětu je studentům přiblížit fungování podniku v návaznosti na znalosti z Mikroekonomie, Ekonomiky organizací, Finančního účetnictví, zároveň se stává základem pro navazující předměty jako je Management I, Marketing I, Manažerské účetnictví a Finanční řízení tak, aby student dokázal pochopit základní principy a fungování podniku v oblasti podnikového hospodářství. Kromě osvojení základních pojmů teoretického konceptu, je cílem předmětu seznámit studenty s provázaností a komplexností vztahů v podnikové praxi bez ohledu na profesní zaměření podniku. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: - definovat hlavní a podpůrné podnikové funkce - definovat základní předpoklady na základě, kterých se podnik rozhoduje o realizaci produkce na trhu z hlediska - Určit náklady vstupující do tvorby hodnoty a definovat základní metody jejich řízení - Definovat podstatu odbytu a základní nástroje odbytové politiky vč. Základů tvorbu cen - vysvětlit podstatu investování a financování v podniku vč. Definice základních pojmů - definovat základní předpoklady finančního a vnitropodnikového účetnictvím - pochopit podstatu a význam finanční analýzy v podniku
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- definovat hlavní a podpůrné podnikové funkce
- definovat východiska na základě, kterých se podnik rozhoduje o realizaci produkce na trhu
- určit náklady vstupující do tvorby hodnoty a definovat základní metody jejich řízení
- definovat podstatu odbytu a základní nástroje odbytové politiky vč. Základů tvorbu cen
- vysvětlit podstatu investování a financování v podniku vč. definice základních pojmů
- definovat základní předpoklady finančního a vnitropodnikového účetnictvím
- pochopit podstatu a význam finanční analýzy v podniku
Osnova
 • ● 1. Podnik jako tvůrce hodnoty ▪ Porterův hodnotový řetězec ▪ Primární a odvozené podnikové funkce ▪ Hmotné, informační a finanční toky v podniku o 2. Typologie podniků ▪ Specifika výrobních podniků, ▪ Specifika podniků v oblasti služeb ▪ SME, ▪ Family business ● 3. Poptávka po produktu ▪ poptávka - teoretická východiska z pohledu podnikové ekonomiky ▪ analýza poptávky, odhad, předpověď ▪ o 4. Podnikatelské prostředí ▪ vymezení podnikatelského prostředí ▪ identifikace důležitých stakeholders ▪ základní předpoklady tržní analýzy ▪ základní vymezení tržních strategie o ● 5. Analýza nákladů v podniku, ▪ Vymezení a klasifikace nákladů ▪ Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů ▪ Produkční teorie 6. Hlavní podnikové funkce - řízení vstupních operací ▪ obstaravatelská činnost ▪ dodavatelé ▪ skladování ▪ logistika ▪ distribuce 7. Hlavní podnikové funkce -zhotovení produktu ▪ Životní cyklus produktu ▪ Inovace produktové, procesní ▪ Výrobní program ▪ Výrobní proces ● 8. Hlavní podnikové funkce - Odbyt a odbytová politika ● 9. Nástroje odbytové politiky, ▪ produktová politika, ▪ cenotvorba ▪ komunikační politika ▪ distribuční politika ● 10. Podpůrné podnikové funkce - Lidské zdroje ▪ Charakteristika personální práce ▪ Plánování pracovníků ▪ Organizace pracovníků ● 11. Podpůrné podnikové funkce - Řízení investic v podniku ▪ majetková a kapitálová výstavba v podniku ▪ investice v podniku ▪ základní metody hodnocení investic ▪ analýza bodu zvratu, 12. Podpůrné podnikové funkce - Financování v podniku ▪ Systém finančního a vnitropodnikového účetnictví ▪ podnikové účetní výkazy ▪ cash flow, pracovní kapitál, ukazatele efektivity ● 13. Podpůrné podnikové funkce - technologický rozvoj a inovace v podniku ▪ typologie a řády inovací ▪ etapy inovačního procesu ▪ inovace a invence ▪ inovace jako konkurenční výhoda
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
 • PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda : (jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Edited by Vladimír Irgl. Praha: Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 8085605120. info
 • PAPPAS, James L. a Mark HIRSCHEY. Fundamentals of managerial economics. 3rd ed. Chicago: Dryden Press, 1989. xx, 652. ISBN 003012364X. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 global edition. Boston: Pearson, 2016. 714, 14. ISBN 9781292092621. info
 • MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně : o konkurenci a strategii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 231 s. ISBN 9788072612512. info
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 8. ISBN 9788074001949. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 8071792284. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá formou přednášek, zaměřených na jednotlivá témata. Součástí výuky jsou i semináře navazující na přednášky. Náplní seminářů jsou příklady z podnikové praxe jejichž úkolem je studentům přiblížit fungování teoretických předpokladů v praxi. Součástí absolvování předmětu je i vypracování seminární práce na zadané téma.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce v písemné formě doplněné prezentací na semináři (minimálně je nutné dosáhnout 60%)a absolvování průběžného testu.• Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.