BPH_ZMAR Základy marketingu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPH_MAR1 Marketing )
Předmět je určen pro neekonomické obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingu. Jeho cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli po absolvování kurzu schopni samostatně realizovat jednotlivé části procesu tvorby marketingového plánu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit jednotlivé pohledy na marketingové řízení, na marketing obecně a na jeho jednotlivé typy;
- popsat jednotlivé prvky marketingového mixu;
- vysvětlit problematiku řízení marketingového mixu;
- identifikovat klíčové body v kupním chování spotřebitele z pohledu marketingu;
- správně použít jednotlivé metody analýzy prostředí;
- vyhodnotit stanovené cíle dle pravidla SMART;
- sestavit na základě nabytých znalostí marketingový plán;
- využít vybrané aplikace pro marketingové účely.
Osnova
 • Výuka probíhá formou přednášek (obsah jednotlivých přednášek viz níže) a seminářů, kde se řeší aktuální případové studie z podnikohospodářské praxe.

 • Osnova přednášených témat:
 • - Marketing – uvedení do problematiky (vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, různé typy marketingu, problematika marketingového mixu);
 • - Prostředí podniku (rozdíl mezi makro- a mikroprostředím, detailní vysvětlení faktorů makroprostředí podniku, detailní vysvětlení faktorů mikroprostředí podniku, vysvětlení příslušných analýz (SWOT analýza, STEP analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil));
 • - Koncepce cíleného marketingu (segmentace, targeting, positioning);
 • – Sestavení marketingového plánu (objasnění důležitosti sestavování marketingového plánu, vysvětlení struktury marketingového plánu, vysvětlení sestavení marketingového plánu na reálné marketingové kampani);
 • – Marketingový výzkum (marketingový informační systém a jeho vztah k marketingovému výzkumu, význam marketingového výzkumu, jednotlivé typy výzkumů a jejich výhody a nevýhody, jednotlivé metody a techniky marketingového výzkumu a jejich výhody a nevýhody, výzkumný proces a jeho požadavky na informace, výběr vzorku);
 • – Kupní chování zákazníka (modely kupní chování zákazníka, jednotlivé psychologické faktory mající vliv na to, jak spotřebitel postupuje v nákupním chování, aktuální výzkumy kupního chování);
 • – Produkt (identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, výrobkový mix, značka a značková politika, dokumentace na reálných příkladech, životní cyklus produktu a z něj vyplývající strategie, kritika koncepce životního cyklu produktu, analýza portfolia a jeho jednotlivé modely, kritika portfoliových modelů);
 • – Cena (širší a užší pohled na cenu v marketingovém pojetí, faktory ovlivňující způsob stanovení ceny, metody stanovení ceny, cenové strategie);
 • – Distribuce (marketingová distribuční cesta, úrovně marketingové distribuční cesty a jejich výhody a nevýhody, typy marketingových distribučních cest, jednotlivé typy marketingových distribučních systémů, jednotlivé typy distribuce a jejich výhody a nevýhody);
 • – Propagace (integrovaný komunikační mix, jednotlivé nástroje komunikačního mixu, metody stanovení rozpočtu);
 • – Globální marketing (úrovně mezinárodního zapojení, internacionalizace a globalizace, problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu, dokumentace na reálných příkladech).
Literatura
  povinná literatura
 • FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Translated by Martin Machek - Tomáš Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 9788024741505. info
  doporučená literatura
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 9788072611676. info
 • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Translated by Hana Machková. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN 8024705133. info
 • KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera :jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Translated by Pavel Medek. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4. info
 • KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 255 s. ISBN 9788024742083. info
Výukové metody
Základní využité výukové metody jsou přednáška a seminář.

Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (kombinace otázek s otevřenými a uzavřenými odpověďmi), 3 týmové projekty a jejich obhajoba.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro připuštění ke zkoušce je třeba vypracovat, odevzdat a prezentovat zadané seminární práce.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.