BPP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPP_OPR1/01: Út 9:20–11:00 VT203, J. Šedová, M. Štěrba
BPP_OPR1/02: Út 11:05–12:45 VT203, J. Šedová, M. Štěrba
BPP_OPR1/03: Út 12:50–14:30 VT203, J. Šedová
BPP_OPR1/04: Út 14:35–16:15 VT203, J. Šedová, M. Štěrba
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva,
- základů soukromého práva (NOZ),
- organizace podniku
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Úvodní část kurzu je věnována změnám, které přináší do soukromého práva nový občanský zákoník. Druhá část se soustředí na problematiku obecné úpravy korporací v novém občanském zákoníku, zejména právnických osob, jejich jednání, podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Třetí část je zaměřena na obecnou úpravu obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích a jejich třídění. V dalších dvou částech jsou komparovány jednotlivé typy obchodních korporací, objasňovány jsou především: právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní korporace,právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. Šestá část je zaměřena na přeměny obchodních korporací a koncernové právo. V závěru kurzu jsou vysvětleny základní způsoby řešení úpadku obchodní korporace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1.Obchodní korporace I.
 • - Obecná úprava obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 • - Třídění obchodních korporací
 • 2. Obchodní korporace II.
 • Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodních korporací
 • - majetkové poměry obchodních korporací (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní korporace, povinné orgány a jejich pravomoc
 • - zrušení, zánik korporace, zrušení obchodní korporace s likvidací, zrušení obchodní korporace bez likvidace
 • 3. Obchodní korporace III.
 • - Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na obchodní korporaci
 • - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní korporace
 • 4. Přeměny obchodní společnosti
 • - Rozdělení společnosti
 • - Změna právní formy společnosti
 • - Fúze
 • - Koncern
 • 5. Úpadek a způsoby jeho řešení.
 • Semináře:
 • 1. Úvodní seznámení s organizací výuky předmětu a studijními materiály v rámci IS.
 • - Zásady práce s právními předpisy. Pokyny pro práci se systémem ASPI.
 • 2. Prameny soukromého práva – NOZ, ZOK. Zákon o přeměnách obchodních společností. Insolvenční zákon.
 • - NOZ – zásady, kogentní x dispozitivní pravidla, právní jednání, neplatnost právního jednání. Procvičení základní terminologie, význam veřejných registrů pro podnikání a vyhledávání v rejstřících na internetu.
 • - Práce s ASPI.
 • 3. Procvičování základní terminologie soukromého práva s využitím ASPI.
 • - Právnické osoby podle NOZ, členění právnických osob, korporace, obchodní korporace.
 • - Kontrolní test 1.
 • 4. Význam veřejných registrů pro podnikání a vyhledávání v rejstřících na internetu. Seznámení s obchodním rejstříkem a související právní úpravou (vyhledávání v obchodním rejstříku: úplný a částečný informativní výpis, sbírka listin, podmínky zápisu, formuláře.
 • 5. Zakládání a vznik obchodní korporace. Zakladatelské jednání. Stanovy. Orgány společnosti. Vklady a základní kapitál. Jednání za obchodní korporaci před jejím založením.
 • - Případová studie – založení kapitálové obchodní korporace (zakladatelské jednání, stanovy, základní kapitál, vklad, podíl, ručení společníků za závazky společnosti, povinně vytvářené orgány společnosti, rezervní fond, kdo rozhoduje ve společnosti o tom, jak se naloží se ziskem
 • 6. Podíl v obchodní kapitálové korporaci. Akcie – akcionářská práva a povinnosti. Dluhopisy emitované obchodní korporací. Kmenový list – práva a povinnosti společníka s.r.o. Definování, převod, zastavení a přechod cenného papíru obecně + speciální úprava pro akcie a kmenový list.
 • - Kontrolní test 2.
 • 7. Jednání za obchodní společnost. Rozsah a možná omezení jednání za obchodní společnost. Statutární orgány obchodních společností.
 • - Ručení společníků, statutárních orgánů za závazky společnosti.
 • - Valná hromada (svolávání valné hromady, jednání valné hromady, účast na valné hromadě, hlasování na valné hromadě).
 • - Kdo rozhoduje ve společnosti o tom, jak se naloží se ziskem.
 • 8. Likvidace obchodní korporace
 • (Účel likvidace, likvidátor, kolektivní orgán – více likvidátorů, likvidační podstata, likvidační zůstatek, povinnosti likvidátora po výmazu obchodní korporace z obchodního rejstříku).
 • 9. Obchodní korporace v insolvenci. Seznámení s insolvenčním rejstříkem a související právní úpravou (vyhledávání v insolvenčním rejstříku, zveřejňované dokumenty a listiny v insolvenčním rejstříku a související právní úprava). - Kontrolní test 3.
 • 10. Přeměny obchodních společností (Formy přeměny společnosti. Fúze).
 • - Koncernové právo (Ovlivnění, ovládání, koncern. Náhrada škody – újmy v důsledku ovlivnění).
 • 11. Smluvní právo po rekodifikaci I.
 • 12. Smluvní právo po rekodifikaci II.
 • 13. Vyhodnocení seminární výuky. Oprava průběžného testu + náhradní termín pro průběžné testy.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Obchodní právo I. byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz). K samostudiu a k přípravě na semináře jsou určeny studijní texty Obchodní právo I. a Korporátní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní texty „Korporátní právo“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • 1. Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1
  doporučená literatura
 • 1. Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vprvní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Na přednáškách jsou vysvětlena hlavní témata kurzu. Ta jsou dále diskutována a praktikována na seminářích. Součástí seminářů je řešení příkladů, analýza případových studií.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou úspěšného absolvování závěrečné zkoušky je stanovená účast na seminářích a úspěšné absolvování kontrolního testu.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokládají se základní znalosti z předmětu Základy soukromého práva (dříve předmět Občanské právo).
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.