BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Chaloupková (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aneta Krajíčková (pomocník)
Ing. Michaela Neumannová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_EKGE/01: každé sudé pondělí 12:00–13:50 P403, M. Chaloupková, J. Kunc, P. Tonev, D. Tóthová
BPR_EKGE/02: každé sudé pondělí 14:00–15:50 P403, J. Kunc, P. Tonev
BPR_EKGE/03: každé sudé pondělí 16:00–17:50 P403, J. Kunc, P. Tonev
BPR_EKGE/04: každou sudou středu 14:00–15:50 P303, J. Kunc, P. Tonev
BPR_EKGE/05: každou sudou středu 16:00–17:50 P303, J. Kunc, P. Tonev
BPR_EKGE/06: každé sudé pondělí 18:00–19:50 P403, J. Kunc, P. Tonev
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; studenti geografických oborů Přírodovědecké fakulty si mohou předmět zapsat pouze před absolvováním obdobných předmětů na mateřské fakultě
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Znalosti, které poskytuje absolvování předmětu ekonomické geografie, vytváří základ pro prostorové vnímání sociálně ekonomických aktivit. Student bude postupně seznámen: se základními metodami a technikami, které používá ekonomická geografie, s hospodářsko-geografickou a politicko-geografickou klasifikací států světa, s geografií obyvatelstva a sídel, s geografií průmyslu, zemědělství, dopravy, spojů, komunikačních sítí, služeb, obchodu a rekreace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní termíny ekonomické geografie;
- analyzovat základní socioekonomické procesy a jevy;
- srovnat jejich vnitřní diferenciaci;
- pochopit vztah mezi geografickými aspekty zemí a regionů a stavem i vývojem jejich hospodářství;
- vypočítat vybrané tematické příklady.
Osnova
 • 1. Teorie a metodologie ekonomické geografie. Předmět, úkoly a vývoj ekonomické geografie. Historický vývoj geografie. Poznávací funkce geografie. Vnitřní a oborové členění ekonomické geografie. Geografické informace, techniky a metody jejich zpracování.
 • 2. - 4. Geografie obyvatelstva. Informační základna a metody výzkumu. Vývoj, rozmístění, dynamika a struktura obyvatelstva.
 • 5. Geografie sídel. Základní charakteristiky osídlení. Venkovská sídla. Vznik a vývoj měst. Funkce měst. Urbanizační procesy, sídelní systémy. Město a zázemí.
 • 6. Geografie obchodu a služeb. Význam a postavení terciární sféry. Lokalizace a hierarchie obslužných a maloobchodních aktivit. Obslužné regiony. Teritoriální a komoditní struktura světového obchodu.
 • 7. Regiony, geografická regionalizace. Regionální geografie. Regiony, teorie a struktura regionu. Regionalizace, metody vymezování regionů.
 • 8. Geografie zemědělství. Příspěvek zemědělství k světové výživě. Světová produkce, spotřeba a export potravin (rostlinná a živočišná výroba, rybolov). Vliv přírodních a sociálně ekonomických faktorů na zemědělství. Základní charakteristiky současného světového zemědělství.
 • 9. Geografie průmyslu. Význam a postavení průmyslu ve světovém hospodářství. Lokalizační teorie a lokalizační faktory v průmyslu.
 • 10. - 11. Geografické metody hodnocení průmyslu. Surovinová základna průmyslové výroby. Odvětvová struktura průmyslu. Vývoj a současné tendence světové průmyslové výroby.
 • 12. Geografie dopravy. Vývoj dopravy. Vliv geografických faktorů na dopravu. Klasifikace a druhy dopravy. Současné trendy ve světové dopravě. Spoje a telekomunikace.
 • 13. Geografie cestovního ruchu a rekreace. Prostorová organizace cestovního ruchu. Ekonomický význam cestovního ruchu. Mezinárodní cestovní ruch. Současné problémy a tendence cestovního ruchu v ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • KNOX, Paul L., John A. AGNEW a Linda MCCARTHY. The geography of the world economy. 5th ed. London: Hodder Education, 2008. vii, 464. ISBN 9780340948354. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, referát/prezentace. Výuka probíhá formou přednášek (2 hodiny týdně) a seminářů (2 hodiny 1x za 14 dní).
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: účast na seminářích a odevzdání požadovaných úkolů. Písemná zkouška se skládá z příkladů a uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/katedry/KRES/ekonomicka_geografie/eg.html
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPR_EKGE