BPR_MGCR Management cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_MGCR/01: každé sudé pondělí 12:00–13:50 S308, A. Holešinská
BPR_MGCR/02: každé liché pondělí 12:00–13:50 S308, A. Holešinská
Předpoklady
! BPR_MGCR Management CR
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch (BPR_CERU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti destinačního managementu, jež je třeba znát pro zajištění úspěšného řízení, resp. rozvoje, cestovního ruchu v destinaci. V neposlední řadě je snahou poukázat na důležité aspekty, které s sebou řízení destinace, a potažmo fungování destinační společnosti, přináší.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie destinačního managementu;
- identifikovat specifika procesu řízení destinace;
- aplikovat poznatky řízení destinace v praxi;
- analyzovat destinační společnosti z pohledu životního cyklu;
- zhodnotit vývoj destinační společnosti.
Osnova
 • Základy managementu a proces řízení
 • Úvod do destinačního managementu
 • Proces řízení destinace
 • Destinační management v praxi - zahraničí a ČR
 • Řízení lidských zdrojů v destinaci
 • Řízení rekreačních zdrojů a udržitelný cestovní ruch
 • Řízení kvality v cestovním ruchu
 • Řízení informací v cestovním ruchu (DMS)
 • Krizové řízení v cestovním ruchu
Literatura
  povinná literatura
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007. 90 s. první. ISBN 978-80-210-4500-2. info
  doporučená literatura
 • NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 204 s. ISBN 9788073576738. info
 • RITCHIE, J. R. Brent a Geoffrey I. CROUCH. The competitive destination : a sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI publishing, 2003. xvii, 272. ISBN 0851996647. info
 • BIEGER, Thomas. Management von Destinationen. 7., unveränderte Aufl. München: Oldenbourg, 2008. xii, 365. ISBN 9783486586282. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (1x za 14 dní). Součástí výuky je i vypracování seminární práce.

Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě 100%ní docházky na semináře, odevzdání seminární práce v požadované kvalitě a účasti na přednášce odborníka z praxe.
Zkouška se skládá ze dvou částí. První část zkoušky je písemná a prověřuje teoretické znalosti studenta. Skládá se z 5 či 6 otevřených otázek. Po splnění alespoň 60% teoretické částí je student připuštěn k druhé části zkoušky, která je ústní a je zaměřena na praktickou část, jež mají prověřit studentovo syntetické myšlení (vychází se ze seminární práce studenta). Seznam teoretických otázek je zveřejněn v ISu během semestru.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídáním apod.) přeruší učitel jeho zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPR_MGCR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.