BPR_ONPZ Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 38/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět nabízí širší pojetí problematiky oceňování nemovitostí. Vychází z důkladného poznání zákonitostí a specifik trhu nemovitostí, důraz je kladen na otázky veřejného zájmu, územního plánování a evidence nemovitostí. Je vysvětlen význam a důvody oceňování nemovitostí v praxi. Vlastní oceňování pak začíná objasněním postupů při stanovení cen pozemků (ať už se stanovují prostřednictvím cenových map stavebních pozemků či výpočtem) a ovocných a okrasných rostlin. Dále je pozornost věnována nákladovému, porovnávacímu a výnosovému způsobu oceňování staveb a bytů. Veškeré postupy jsou ilustrovány na praktických příkladech, které umožní správnou interpretaci zjištěných cen v závislosti na použitých metodách. Celým předmětem se prolíná myšlenka prostorové diferenciace cen nemovitostí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- charakterizovat specifika trhu nemovitostí
- vypočítat opotřebení staveb
- zorganizovat místní šetření zjišťující stav nemovitosti
- posoudit vhodnost či nevhodnost volby a nastavení metod oceňování nemovitostí
- porovnat výsledky ocenění různým druhem administrativních cen s cenou tržní
- ocenit jakoukoliv nemovitost včetně pozemků
Osnova
 • Trh nemovitostí a jeho veřejný charakter
 • Trh nemovitostí a jeho specifika
 • Realitní kanceláře jako subjekt trhu nemovitostí
 • Evidence nemovitostí, východiska oceňování
 • Oceňování pozemků
 • Oceňování zemědělských pozemků
 • Oceňování staveb
 • Nákladový způsob oceňování nemovitostí
 • Porovnávací způsob oceňování nemovitostí
 • Výnosový způsob oceňování nemovitostí
Literatura
 • BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Cerm, 2009. 753 s. ISBN 9788072046300. info
 • SEJÁK, Josef. Oceňování pozemků a přírodních zdrojů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 251 s. ISBN 8071693936. info
 • CÍSAŘ, Jaromír. Vybrané otázky z trhu nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. 160 s. ISBN 8070796901. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou seminářů. Předpokládá se průběžné samostudium, výstupem z učení je seminární projekt (ocenění reálně existující nemovitosti).
Metody hodnocení
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část ověří praktické znalosti, schopnost ocenit nemovitost, hodnoceny jsou klíčové fáze postupu řešení, celkově lze získat obvykle maximálně 20 bodů, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 12 bodu (60%). Ústní částí je obhajoba seminárního projektu. Požadavky: povinná účast na seminářích, vytvoření a odevzdání projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPR_ONPZ