BPR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tereza Lelková (cvičící)
Ing. Lucie Herbočková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_REK1/01: St 7. 10. 14:00–15:50 P103, St 21. 10. 14:00–15:50 P103, St 4. 11. 14:00–15:50 P103, St 18. 11. 14:00–15:50 P103, St 2. 12. 14:00–15:50 P103, St 16. 12. 14:00–15:50 P103, V. Klímová, V. Žítek
BPR_REK1/02: St 14. 10. 14:00–15:50 P103, St 11. 11. 14:00–15:50 P103, St 25. 11. 14:00–15:50 P103, St 9. 12. 14:00–15:50 P103, St 6. 1. 14:00–15:50 P103, V. Klímová, V. Žítek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie vyučované v kurzech Mikroekonomie a Makroekonomie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Předmět je jedním ze základních kurzů studia oboru Regionální rozvoj a správa, jeho absolvování vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu dalších regionálně zaměřených předmětů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti regionálních věd
- diskutovat význam studia regionálních specifik
- aplikovat elementární analytické metody
- posoudit význam a přínos jednotlivých nástrojů regionální politiky
- charakterizovat vztah mezi národní regionální politikou a kohezní politikou EU
Osnova
 • 1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomický prostorový systém. Teoretické přístupy k vysvětlení EPS
 • 2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Roscher, Weber)
 • 3. Lokalizační teorie – 20. – 50. léta 20. století
 • 4. Aglomerační efekty. Prostorová koncentrace a disperze.
 • 5. Region. Regionalizace. Homogenní regiony.
 • 6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí
 • 7. Regionální rozvojové a růstové teorie – Teorie polarizovaného rozvoje, Teorie exportní báze
 • 8. Ekonomická úroveň regionů – faktory ovlivňující EÚR
 • 9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele
 • 10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle ekonomických škol
 • 11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu
 • 12. Regionální politika ČR v aktuálním programovém období
 • 13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty RP ČR
Literatura
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 170 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3478-5. info
 • JEŽEK, Jiří. Prostorová a regionální ekonomika. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1998. 234 s. ISBN 80-7082-483-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek (každý týden) a seminářů (2 hodiny 1x za 14 dní). Předpokládá se průběžné samostudium, výstupem z učení je skupinový seminární projekt.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, která má tři části, a to početní příklad, otevřené otázky (doplňovačky) a testové otázky (multi choice). Celkově lze získat obvykle 15 bodů, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout 9 bodů (60%). Průběžné požadavky: povinná účast na seminářích, vytvořit a odevzdat projekt, napsat dva průběžné testy, každý má obvykle 20 otázek, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 12 správných odpovědí (60%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPR_REK1