BPV_DASY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Ing. Igor Kiss (cvičící)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR, včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění, a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu studenti: - získají základní poznatky z oblasti daňového práva v ČR;
- s využitím cvičných výpočtů daní z příjmů a dalších přímých a nepřímých daní si osvojí dovednosti jejich kalkulace;
- z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit základní praktické otázky spojené se správou daní.
Osnova
 • 1.Úvod do předmětu. Správa daní.
 • 2. Průběh daňového řízení. Řízení přípravné. Řízení vyměřovací.
 • 3. Placení daní a vymáhací řízení. Řízení o opravných prostředcích.
 • 4. Minimum ze zdravotního pojištění.
 • 5. Minimum ze sociálního zabezpečení.
 • 6.,7. Přímé daně - daň z příjmů fyzických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 8.,9. Přímé daně - daň z příjmů právnických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 10. Přímé daně - daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 11.,12. Nepřímé daně - daň z přidané hodnoty, spotřební daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 13. Mezinárodní a vnitrostátní dvojí zdanění, zdaňování cizinců v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony 2012, Úplná znění (Grada, Sagit, Sevt, aj.)
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2010. 10. aktualiz. vyd. V Praze: Vox, 2010. 355 s. ISBN 9788086324869. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena hlavní témata kurzu. Ta jsou dále diskutována a praktikována na seminářích. Součástí seminářů je řešení příkladů, analýza případových studií a zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (2 - 3 příklady). Podmínkou přihlášky ke zkoušce je splnění těchto požadavků v průběhu semestrální výuky: zúčastnit se písemného testu (požadovaná úspěšnost 70 %) a zpracovat zadanou daňovou studii (hodnocení prospěl/neprospěl).
Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.