BPV_SOPE Ekonomická sociologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět vede k poznání jednak sociologie jako vědy zabývající se strukturou a dynamickým rozvojem moderní společností, jednak k hlubšímu pochopení samotné struktury společnosti a jejího vývoje. Hlavní koncepční rámec předmětu vychází z disciplíny ekonomické sociologie. Cílem je představit a vysvětlit základní témata ekonomické sociologie, která jsou relevantní pro pochopení fungování komplexních tržních společností.
Výstupy z učení
Předmět je navržen tak, aby studenti po jeho absolvování:
- porozuměli sociologii jako vědě a pochopili vztah mezi sociologickým a ekonomickým pohledem na lidské jednání
- získali základní orientaci o struktuře a dynamice společnosti
- osvojili si pojmový aparát pro popis vývoje a struktury společnosti
- získali schopnost dívat se na ekonomický život z širší společenské perspektivy.
Kromě teoretických témat se studenti seznámí také s hlavními metodologickými postupy sociologického výzkumu.
Osnova
 • 1. Co je sociologie - předmět zkoumání sociologie, počátky sociologického myšlení.
 • 2. Úvod do ekonomické sociologie.
 • 3. Formální organizace - vysvětlení pojmu, společenská organizace jako způsob formalizace lidské činnost
 • 4. Sociální stratifikace (rozvrstvení)- hierarchické rozdělení společnosti, sociologické vysvětlení nerovnosti
 • 5. Sociologie pracovních trhů
 • 6. Gender a ekonomická sociologie
 • 7. Metody empirického výzkumu - základy výzkumných postupů
 • 8. Sítě a ekonomický život
 • 9. Homo anti-economicus
 • 10. Postkomunistické ekonomické systémy - sociologická charakteristika
 • 11. Sociologický pohled na některé problémy dnešní české společnosti
 • 12. Současné globální trendy a jejich důsledky - sociologické aspekty globálního hospodářského vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • The handbook of economic sociology. Edited by Neil J. Smelser - Richard Swedberg. 2nd ed. New York: Russell Sage Foundation, 2005. ix, 736. ISBN 0691121265. info
  doporučená literatura
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová. Vyd. 1., aktualiz. a rozš. Praha: Argo, 2013. 1049 s. ISBN 9788025708071. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie :[problémy, teorie, empirie]. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 s. ISBN 8086429431. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1. info
 • Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 8071843113. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek budou studentům prezentovány základní témata ekonomické sociologie, které pak budou na seminářích detailně diskutována. Studenti prezenčního studia mají navíc možnost se seznámit se základy empirických výzkumných postupů.
Metody hodnocení
Kurs končí písemnou zkouškou. Požadavky na připuštění ke zkoušce: 75 %- ní účast v seminářích, přednesený referát / zpracování výzkumného projektu. Forma zkoušky: písemný test (min. 60% správných odpovědí).
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.