BPV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Iveta Štarhová (cvičící)
Ing. Lucia Hrůzová (pomocník)
Ing. Jakub Pejcal (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEEK/01: Po 8:00–9:50 P304, V. Hyánek
BPV_VEEK/02: Po 10:00–11:50 P403, V. Hyánek
BPV_VEEK/03: Út 8:00–9:50 P403, P. Dvořáková
BPV_VEEK/04: Út 10:00–11:50 S306, P. Dvořáková
BPV_VEEK/05: Út 12:00–13:50 S301, V. Hyánek
BPV_VEEK/06: Út 14:00–15:50 P403, V. Hyánek
BPV_VEEK/07: St 8:00–9:50 P103, J. Pejcal
BPV_VEEK/08: Čt 10:00–11:50 P104, J. Pejcal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výklad látky je rozdělen do několika vzájemně souvisejících bloků: V prvním bloku výuka bezprostředně navazuje na základní kurz Mikroekonomie a rozvádí roli státu a jeho ekonomické funkce. Důraz je přitom kladen zejména na příčiny existence veřejného sektoru. Cílem je mimo jiné prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Druhý blok je věnován fungování veřejného sektoru z pohledu jeho schopnosti dosahovat efektivních stavů alokace vzácných zdrojů. Mimo jiné se zde věnujeme procesům tvorby rozhodnutí o alokaci zdrojů ve veřejném sektoru - veřejné volbě. Cílem je, aby studenti pochopili role a motivace hlavních subjektů podílejících se na veřejné volbě.
Třetí blok rozebírá anatomii finančních toků ve veřejném sektoru, tj. veřejné finance jako dominantní kategorii. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. Tento blok rovněž uvádí studenty do daňové teorie. Cílem je porozumění daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech při řešení otázek daňové politiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: • * kriticko-analytického ekonomického myšlení, pochopit základní role státu ve smíšené ; • *získat znalosti nástrojů a postupů redukujících přirozenou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti. * porozumět hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. * porozumět daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech při řešení otázek daňové politiky.
Osnova
 • 1. Veřejný sektor, smíšená ekonomika, neziskový sektor. Vysvětlete tyto pojmy, jejich vzájemné vazby. Rozsah VS, měření, porovnávání VS, vývojové tendence. Aplikujte na vyspělé země a Českou republiku.
 • 2. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru. Přístup teorie her.
 • 3. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu. Distribuční spravedlnost.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky
 • 6. Veřejná volba
 • 7. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 8.Nástroje zvyšování efektivnosti VS: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů, oceňování. Metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů.
 • 9. Veřejné finance. Pojem, funkce. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 10. Veřejné výdaje a veřejné příjmy. Typologie, struktura. Trendy, příčiny růstu. Hlavní ekonomické problémy fungování daňových systémů. Základy daňové teorie. Daňové principy. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 11.Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty
 • 12. Veřejná politika – širší prostor pro realizaci ekonomických funkcí státu. aneb Ekonomika, zájmy, politika - Úvod do problematiky. Pojem, tvorba veřejné politiky, implementace VP. Zdroje a užitky. Příklad na vybraném odvětví, analýza aktuálních praktických příkladů
Literatura
  povinná literatura
 • Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie, DSO 2013
  doporučená literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
 • Potůček, M., Pavlík, M. a kol. Veřejná politika, MU: Brno, 2015. 152 s.
Výukové metody
přednášky, samostudium zadané literatury, semináře, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích a dosažení 120 bodů ze dvou písemných testů případně z několika vybraných dobrovolných aktivit. Při nesplnění této podmínky je předmět ukončen pomlčkou (-) a student má možnost předmět opakovat následující rok.

Získané body jsou zohledněny v celkovém hodnocení způsobem, který je definován před zahájením výuky a publikován ve studijních materiálech předmětu v ISu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2016/BPV_VEEK/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPV_VEEK