C_KPEPEI European Law for Economists I

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Department of Law - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Barbara Szláviková
Timetable
Fri 10. 11. 12:50–17:55 P103
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES. Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem fungování ES/EU jakožto nadstátní entity, a to především z hlediska institucionálního a právního. Studenti tak získají orientaci v postavení ES/EU ve vztahu k členským státům, ve fungování institucí a pochopí regulativní funkci práva ES. Obsahově se seznamují jen se základními pravidly jednotného vnitřního trhu ES (ostatní pravidla jsou zahrnuta v navazujícím předmětu).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. Vynucování práva ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10. Volný pohyb zboží. 11. Volný pohyb osob. 12. Volný pohyb služeb a kapitálu. 13. Aktuální otázky členství ČR v EU (právní problémy). Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1.- 6. 2. Témata č. 7.-13. Podrobnější studijní harmonogram je obsahem DSO.
Literature
  • 2. Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, 2004, 235 s., ISBN 80-7208-439-9
  • 1. Týč, V., Základy práva EU pro ekonomy, 4. vydání, Linde, Praha, 2004, 306 s., ISBN 80-7201-478-1
  • Křepelka, F.-Sehnálek, D. Distanční studijní opora. Evropské právo pro ekonomy I. ESF MU Brno, 2006
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: do 20.5.2007
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Spring 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2006/C_KPEPEI